پرسش مهر : دانلود انواع نمونه مقاله در رابطه با پرسش مهر رئیس جمهور

تعهدنامه اصالت مقاله پرسش مهر

اینجانب نام دانش آموز ارائه دهنده مقاله پرسش مهر 97-98 رئیس جمهور دانش آموخته مقطع ابتدائی/متوسطه اول حرفه اي /متوسطه دوم / در رشته .که در تاریخ 15/6/1397 از مقاله پرسش مهر 19 / رساله خود تحت عنوان "رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال 98-1397" با کسب نمره ....... ودرجه ............. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم: 1) این پرسش مهر / مقاله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پرسش مهر، کتاب، مقاله و ... ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

دانلود مقاله پرسش مهر 19پرسش مهر 97-98مقاله پرسش مهرپرسش مهر 97پرسش مهر 19پرسش مهر

 

2) این پرسش مهر / مقاله قبلا" براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح، پائین تریا بالاتر) درسایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پرسش مهر داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.

4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد مدرسه مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك

تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی:

............................

تاریخ و امضاء

موضوع

رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال 98-1397

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا ابراهيمي‌نژاد

استاد مشاور:

دکتر ويدا رضوي نعمت‌الهي

نگارش:

فرانک فکرت

تابستان 1392

سپاسگزاري

صدها فرشته بوسه بر آن دست مي‌ زند                                                                                                                                                                                                                  کز کار خلق يک گره بسته وا کند

سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانايي و دانايي بخشيد

تا به بندگانش شفقت ورزد و مهرباني کند و در حل مشکلاتشان ياري‌ شان  نمايد.

از راحت خويش بگذرد و آسايش هم نوعان را مقدم دارد

و با  او معامله کند

و در اين خصوص انباز نگيرد و خودش باشد که پروردگار سميع و بصير است.

با امتنان بي کران از مساعدت هاي بي شائبه جناب آقاي دکتر غلامرضا ابراهيمي نژاد به عنوان استاد راهنما  و

واستاد مشاور سرکار خانم دکتر ويدا رضوي نعمت الهي         وجناب آقای دکتر فرشید خسروپور

که در تمامي مراحل تدوين اين مقاله پرسش مهر رئیس جمهور مرا راهنمايي نموده اند، کمال سپاسگزاري را دارم.

 

(هوالعليم)

سرآغاز حمد و سپاس پروردگار کريم را که ياري بخش اين بنده حقير بود.

                                        تقديم به مهربان ترين پدر                                                                              و تقديم به صبورترين مادر

که در سختي‌ها و دشواري هاي زندگي همواره برايم ياوري دلسوز و  فداکار و پشتيباني محکم و مطمئن  بوده اند. اميدوارم قادر به درک  زيبايي هاي وجودشان باشم.

تقديم به همسر عزيز و  دلسوزم

                                                اسطوره زندگيم، پناه خستگيم و اميد بودنم که سايه مهربانيش سايه ساز زندگيم مي باشد.

و تقديم به فرزندانم

                      که وجودشان شادي بخش و صفايشان اميدبخش جانم و مايه آسايش و آرامش من است.

تقديم به                       آنانکه وجودم برايشان همه  رنج بود                          و وجودشان برايم همه مهر

 

فهرست مطالب

 

عنوان.................................................................................................................................. صفحه

چکيده. 1

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بيان مسئله. 4

1-3. اهميت و ضرورت تحقيق: 9

1-4. اهداف: 12

 1-4-1. هدف كلي: 12

1-4-2. اهداف جزئي: 12

1-5. سؤالات: 13

     1-5-1. سؤالات كلي: 13

     1-5-2. سؤالات جزئي: 13

1-6. فرضيه‌ها: 13

     1-6-1. فرضيه كلي: 13

     1-6-2.  فرضيات جزئي: 13

     1-6-3. تعريف واژه‌ها واصطلاحات: 14

     1-6-4. تعاريف عملياتي: 14

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1. تصوير بدني.. 16

     2-1-1. علل تصوير بدني.. 17

2-2. عزت نفس.... 19

     2-2-1. علل عزت نفس.... 21

2-3. سازگاري زناشويي.. 22

     2-3-1. علل سازگاري زناشويي.. 25

2-4. تحقيقات داخلي.. 29

2-5. تحقيقات خارجي.. 32 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. روش‌ 36

3-2. جامعه آماري و حجم نمونه. 36

3-3. ابزارگردآوري داده‌ها: 36

     3-3-1. پرسشنامه نگراني از تصويربدني: 36

     3-3-2. پرسشنامه‌ي عزت نفس کوپراسميت: 37

     3-3-3. سازگاري زناشويي انريچ.. 37

3-4. روش اجرا 38

     3-4-1. روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها 38

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصيف ويژگي‌هاي زمينه‌اي پاسخگويان.. 40

     4-1-1. وضعيت سن پاسخگويان: 40

     4-1-2. وضعيت ميزان تحصيلات پاسخگويان.. 42

4-2. توصيف وضعيت متغيرها 43

     4-2-1. وضعيت تصوير بدني پاسخگويان چگونه است؟. 43

     4-2-2: وضعيت سازگاري زناشوئي پاسخگويان چگونه است؟. 45

     4-2-3: وضعيت عزت نفس پاسخگويان چگونه است؟. 47

4-3. بررسي فرضيه اصلي.. 49

     4-3-1. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها رابطه دارد. 49

4-4. بررسي فرضيه‌هاي فرعي.. 52

     4-4-1. تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 52

     4-4-2. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها رابطه دارد. 55

     4-4-3. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها رابطه دارد. 57

     4-4-4. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه دارد. 60

     4-4-5. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه دارد. 62

     4-4-6. بين تصوير بدني و عزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد. 65

 

فصل پنجم: بحث در نتایج

5-1. بحث در نتايج. پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر. 68

     5-1-1. تصوير ذهني از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 69

     5-1-2. تصويربدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آن‌ها رابطه دارد. 69

     5-1-3. تصوير بدني وعزت نفس زنان باسازگاري در روابط جنسي آن‌ها رابطه دارد. 69

     5-1-4. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد. 70

     5-1-5. تصويربدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد. 71

5-2. محدوديت‌ها 71

5-3. پيشنهادات... 72

     5-3-1. پيشنهادات كاربردي: 72

 

منابع

منابع فارسی: 74

منابع انگلیسی 80

چکیده انگلیسی.. 87

ضمائم .....................................................................................................................................................................................  88

 

فهرست جداول

 

عنوان .................................................................................................................................. صفحه

جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سن.. 40

جدول 4-2: توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات.. 42

جدول 4-3: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير تصوير بدني پاسخگويان.. 44

جدول 4-4 توزيع فراواني وآماره‌هاي توصيفي سازگاري زناشوئي پاسخگويان.. 46

جدول 4-5: توزيع فراواني وضعيت عزت نفس پاسخگويان.. 47

جدول 4-6. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها 49

جدول 4-7. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها 50

جدول 4-8. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 52

جدول 4-9. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 53

جدول 4-10. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها 55

جدول 4-11. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها 56

جدول 4-12. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها 58

جدول 4-13. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها 59

جدول 4-14. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-15. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-16. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 63

جدول 4-17. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

جدول 4-18: آماره‌هاي آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس زنان.. 65

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان .................................................................................................................................. صفحه

نمودار 4-1: پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر درصد فراواني سن پاسخگويان.. 41

نمودار 4-2: درصد فراواني ميزان تحصيلات پاسخگويان.. 43

نمودار 4-3 درصد فراواني وضعيت تصوير بدني پاسخگويان.. 44

نمودار 4-4 توزيع نرمال و آماره‌هاي توصيفي  پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر وضعيت تصوير بدني پاسخگويان.. 45

نمودار 4-5 درصد فراواني وضعيت سازگاري زناشوئي پاسخگويان.. 46

نمودار 4-6: توزيع نرمال و آماره‌هاي توصيفي وضعيت سازگاري زناشوئي پاسخگويان.. 47

نمودار 4-7: درصد فراواني وضعيت عزت نفس پاسخگويان.. 48

نمودار 4-8: توزيع نرمال و آماره‌هاي توصيفي وضعيت عزت نفس پاسخگويان.. 48

نمودار 4-9. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها 51

نمودار 4-10. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 54

نمودار 4-11. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها 57

نمودار 4-12. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها 59

نمودار 4-13. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها 62

نمودار 4-14. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

نمودار 4-15: نمودار پراکنش رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس زنان.. 66

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

چکيده مقاله پرسش مهر رئیس جمهور 97

اين مقاله پرسش مهر باهدف تعيين رابطه تصويربدني وعزت نفس باسازگاري زناشويي در کارمندان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکي کرمان انجام شده و روش اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. براساس نمونه‌گيري تصادفي 380 نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکي کرمان انتخاب و با آزمون‌هاي تصوير بدني ليتيون و عزت نفس کوپراسميت و سازگاري زناشويي انريچ مورد آزمون قرار گرفتند،تحليل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصيفي،تحليل رگرسيون، و ضريب همبستگي پيرسون انجام شد. نتايج نشان داد که بين تصوير بدني و پرسش مهر با سازگاري زناشويي رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. عزت نفس قدرت تبيين بيشتري نسبت به تصوير بدني در تفسير سازگاري زناشويي دارد. از ميان مقياس‌هاي فرعي سازگاري تصوير بدني و عزت نفس بالاترين رابطه را از نوع معکوس با سازگاري زناشويي داشته اند.

سازگاري زناشويي توسط متغيرهاي تعارض،  مسائل مالي،  روابط جنسي،  اوقات فراغت،  ارتباط با اقوام و دوستان قابل پيش‌بيني است. و از بين خرده مقياس‌هاي فوق بر تربيت و تواما" مي‌توان سازگاري زناشويي را پيش‌بيني کرد.

کليد واژه: پرسش مهر،  پرسش مهر 19 ،  پرسش مهر 97.

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

 

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

 

فصل اول

 

طرح تحقيق

 

 

پرسش مهر

1-1. مقدمه

دامنه‌ي تصوير بدني از پرسش مهر 19 به گونه‌اي است که افراد ساعتها در مورد تصوير بدني خود فکر مي‌کنند و با تغيير و آرايش و پوشيدن لباس‌هاي متنوع و قرار گرفتن در وضعيت‌هاي خاص سعي در پوشاندن نقائص ظاهري خود دارند که بيشتر زاينده تصوير ذهني آنان از بدنشان است اسکلافاني[1] (2003،14-1101). نارضايتي از اين تصوير بدني پيامدهاي چون اظطراب، افسردگي، انزواي اجتماعي، اختلالات رواني، تضعيف خودپنداري و عزت نفس را در پي خواهد داشت (برونل[2]1991،12-1). از نظر سندز[3] (2001،407-397). تصوير بدني بر اساس يک ساختار چند وجهي مفهوم‌سازي مي‌شود. در واقع تصوير بدني مفهوم پيچيده‌اي است که دربرگيرنده عوامل بيولوژيکي، روانشناسي دروني و عوامل اجتماعي خارجي است.

ترکيب ارزيابي‌هاي ادراکي و نگرشي ورفتاري و تصويربدني، عوامل پيش‌بيني کننده بهتري براي اختلالات مربوط وتصويربدني تلاش براي لاغرشدن واختلالات تغزيه‌اي نسبت به هرکدام از ارزيابي‌ها به تنهايي خواهد بود.

نتايج پژوهش‌ها در چند دهه گذشته نشان مي‌دهد که عده زيادي از افراد جامعه به خصوص جمعيت مونث در پي تغييرتصويربدني خود هستند( مکابي و ريکاردلي[4]  2001،347-335).

در بحث روابط بين فردي،  نگرش فرد نسبت به خودارزيابي که از خود دارد نقش کليدي را ايفا مي‌کند. مثلا در روابط بين فردي،  فردي که خود را بسيار نالايق،  زشت و کسل کننده مي‌بيند ممکن است از ارتباط با ديگران اجتناب کند و فردي درون گرا شود اما فردي که خود را جذاب و دوست داشتني و ارزشمند مي‌داند از ارتباط با ديگران استقبال مي‌کند با آنها ارتباط صميمي برقرار مي‌کند. تفاوت اين دو رفتار يعني اجتناب يا استقبال از ارتباط با مفهوم عزت نفس اجتماعي به خوبي توضيح داده مي‌شود. عزت نفس اجتماعي يکي از مؤلفه‌هاي مهم ارتباط اجتماعي است ( ميلر و ديگران[5] 1995،1:63).

عزت نفس و عزت نفس اجتماعي يعني درجه‌ي ارزيابي مثبت – پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر منفي يک فرد درباره عضويت خود در گروههاي اجتماعي دارد که اين ارزيابي مبتني بر ارزش‌هاي خود و درون داده‌هاي خودش از ديگران و موقعيتهاي خاص است ( دانشگاه ايالت آرليزونا، 2005). عزت نفس به طور کلي و عزت نفس اجتماعي به طور خاص متاثر از کيفيت ارتباط نزديک با ديگران است پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  (ليري، 1999، ليري و داونس[6] 1995، 35-32: 8).

ازدواج يک مؤلفه‌ي بسيار مهم و با ارزش در حيات انسان تلقي مي‌گردد. ازدواج يک نهاد اجتماعي است که پايه و اساس ارتباط انساني را تشکيل مي‌دهد. به واسطه ازدواج مرد و زن يک نيروي ناشي از غرايز،  آيين محبت و عشق به هم جذب مي‌شوند،  به طور آزادانه و کامل متعهد يکديگر شده تا واحد پويايي را به عنوان خانواده ايجاد نمايند. پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر ( احمدي و همکاران،  1384). به اين دليل تنها نظام اجتماعي است که رسما در همه جوام پذيرفته شده است. آنچه در ازدواج مهم مي‌باشد،  سازگاري و رضايت زناشويي و رضايت ازدواج است سازگاري زناشويي برون سازي زن و شوهر با يکديگر در هر مقطعي از زمان است (ثنايي، 1379) و فرآيندي است که در طول زندگي زن و شوهر به وجود مي‌آيد، پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  زيرا لازمه آن انطباق سليقه ها،  شناخت صفات شخصيتي،  ايجاد الگوهاي مراوده‌اي است ( احمدي و همکاران،  1384). سازگاري زناشويي بر بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارد.

 

1-2.  از مقاله پرسش مهر 19 بيان مسئله

با فرا رسيدن عصر جديد شروع مدارس در کشور ، بعضي از انواع نماهاي ظاهري و كردارهاي بدني اهميتي خاص مي‌­يابند مدهاي لباس در روزگار ما تحت، تأثير گروههاي فشار، آگهي تجاري، پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر امكانات اجتماعي، اقتصادي و ديگر عواملي است كه بيشتر مروج معيارهاي اجباري هستند تا تفاوتهاي فردي (گيد نز، 1387، 73).

در بررسي طرح پرسش مهر رئیس جمهور تصوير بدني به دو عامل بايد توجه كرد «ظاهر واقعي فرد» و «معيارهاي فرد» و در مورد وضعيت ظاهريش، تصوير بدني پديده­اي عيني نيست، بلكه تجربه ذهني فردو ارزيابي او از بدن خويش است، البته در عين حال به همان اندازه خصوصيات فيزيكي واقعي بدن فرد در تصوير بدني او دخيل مي‌باشد. در واقع هم تجربه ذهني (معيارهاي فرد در مورد وضعيت ظاهريش) و هم خصوصيات فيزيكي واقعي، براي دستيابي به درك از تصوير بدني هستند. (آسمياني و دانيلوك[7]، 1997) تصوير بدني شامل جنبه­هاي روانشناختي و اجتماعي رفتار و به همان اندازه پاسخهاي عصبي فرد مي­باشد. (نيوول[8] 1991،1405-1400). با نزديك شدن كودكان به دوران نوجواني، تصوير بدني آنها به طور فزاينده­اي به ظاهر و شناخت­هاي آنها در مورد جذابيت‌هاي جسمي­شان مربوط مي‌گردد. تغييرات جسماني كه همزمان با رسيدن نوجوان به بلوغ ظاهر مي‌شود، مركز توجه و علاقه شديد آنها به خودشان است. به نظر مي‌رسد اهميت تغييرات تحولي دوران بلوغ براي زنها و مردها متفاوت است، به اين معني كه در نوجواني ارزيابي دختران از جذابيت جسماني­شان مهمترين پيش‌بيني كننده نمره­هاي «خود پنداشت»آنهاست، درجه­بندي پسرها از «خود كفايتي» شان پيش‌بيني كننده بهتري از اين نمره­هاست پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  (وبر و همكاران[9]، 2001).

كرسيني (1994؛ به نقل از شتاب بوشهري 359، 1373) در دايره المعارف روانشناسي، «حرمت خود» را احساس فرد نسبت به خود تعريف كرده كه در بر گيرنده ميزان احترام و پذيرش پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر شخص از خودش مي‌باشد. او همچنين بر اين عقيده است كه حرمت خود، احساس كفايت و ارزشي است افراد«خود پنداشت» خودنسبت مي‌دهند. پژوهش­ها نشان داده­اند كه حرمت خود با ميل به مهار، اميدواري، انگيزه پيشرفت، خود مختاري، عوامل مثبت ونياز به تاييد، ارتباط مثبت،  افسردگي، تنهايي، اضطراب و پرخاشگري ارتباط منفي دارد (كازدين[10]، 2000). ( گيلسون[11]2006،90-79). متخصصان بهداشت رواني، به دليل اهميت تصوير بدني در ارتباطات اجتماعي و روابط بين فردي پژوهشهاي گوناگون را در اين زمينه انجام داده­اند. پژوهشها نشان مي‌دهد كه برخي افراد اشتغال ذهني مداومي درباره­ي ظاهر جسماني خود دارند و عليرغم طبيعي يا تقريباً طبيعي بودن ظاهر جسماني، ترس مفرط و نگران كننده­اي از زشت يا غير جذاب بودن خود گزارش مي‌كنند (بلينو[12] و همكاران2006،78-73).  به نظر مي‌رسد افرادي كه احساس خوبي نسبت به خود دارند، معمولاً احساس خوبي نيز نسبت به زندگي خواهند داشت (نيسي شوشتري، 1380). در واقع، تصوير مثبت از جسم خويش، سبب ايجاد حس ارزشمندي در فرد وتصوير ذهني كه به هر صورت دستخوش تغيير شده باشد، منجر به تغييراتي در ميزان حس ارزشمندي مي­شوند. (نوغاني، ­منجمد و همكاران، 1385).

مديريت بدن به معناي دستكاري در نماي ظاهري بدن است. پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  با ظهور عصر جديد، نماي ظاهري كردارهاي بدني اهميتي خاص يافته­اند. بدن ديگر نه فقط از بعد زيست شناختي بلكه به عنوان محصولي اجتماعي و روانشناختي مورد توجه قرار گرفت. (حقگوي پشگه، 1386). بر اين اساس مديريت بدن به معناي نظارت و دستكاري مستمر ويژگيهاي ظاهري و مرئي بدن است پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

كيسر[13] (1997)، اعتقاد دارد هر نوع تفكر و فعاليتي كه به خريداري و پوشيدن لباس و نيز فرآيندهاي تغيير بدن، مانند رژيم غذايي و ورزش منجر شود. رود و لنون2 (1994) معتقدند كه رفتارهاي مرتبط با مديرت ظاهر شامل رژيم غذايي، ورزش، پرورش اندام، استفاده از وسايل آرايشي و زيبايي و انتخاب لباس­هايي براي بالا بردن ظاهر فردي مي­شوند. زنان نسبت به مردان تحت فشار بيشتري براي توجه به بدن و ظاهر فيزيكي و همچنين انطباق با ايده­ال­هاي زيبايي هستند.

عزت نفس و مفهوم خود ارزشمندي از اساسي ترين عوامل در رشد مطلوب شخصيت فرد است. برخورداري از اراده و اعتماد به نفس قوي، قدرت تصميم­گيري،  ابتكار، خلاقيت ونوآوري، سلامت فكر و بهداشت رواني رابط مستقيمي با ميزان و چگونگي عزت نفس و احساس خود ارزشمندي دارد و امروزه در اصلاح و درمان بسياري از اختلالات شخصيتي و رفتاري از قبيل كمرويي و گوشه­گيري،  لجبازي و پرخاشگري و تنبلي، ارزيابي و پرورش احساس عزت نفس، پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر ­تقويت اعتماد به نفس و مهارت‌هاي فردي و اجتماعي به عنوان اولين يا مهمترين گام مورد توجه قرار مي‌گيرد. (بيابانگرد، 1373).

پرسش مهر

ويرجنياستير معتقد بود افزايش عزت نفس در خانواده به منظور ايجاد در نظام ميان فردي آنهاست. او بين عزت نفس و ارتباط ميان فردي، يك همبستگي مستقيم يافت و عزت نفس پايين پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  را با ارتباط ضعيف همخوان و هم پيوند پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر مي‌دانست. ستير به طرز ويژه­اي بر تخليه انرژي و از نظر جهت‌گيري انرژي­ها متوقف شده از طريق تسهيل در رشد و افزايش عزت نفس وبهبود مهارت‌هاي ارتباطي تأكيد مي‌ورزد (نوابي نژاد، 1378). روابط رضايت بخش در بين زوجين نيز از طريق علاقه متقابل، ميزان مراقبت از همديگر، اعتماد به نفس كه هر دو يكديگر را پذيرفته­اند و تفاهم با يكديگر قابل سنجش است (سين­ها و ماكرجك [15]1369،636-633).

بايد توجه داشت كه در مقاله پرسش مهر 97 نقش عزت نفس عامل مهمي براي پيشرفت و موفقيت افراد در همه كارها و در زندگي زناشويي است و محيط نيز نقش تأثير گذاري در شكل‌گيري آن دارد و رضايت زناشويي حاصل مبادله رفتارهاي پاداش بخش است. وقتي فرد ارزيابي مثبت از خصوصيات خود داشته باشد داراي عزت نفس بالا وقتي نتيجه اين ارزيابي منفي باشد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر داراي عزت نفس پايين است. افرادي با عزت نفس بالا داراي هدفهاي عالي­تر و متعددتري هستند و شوق زيادي دارند تا با موفقيت‌هاي تازه و موضوعاتي روربرو شوند كه استعداد نيروهاي آنها را به طور عمده به كار مي‌گيرد (عظيمي704، 1380).

در بررسی نقش عزت نفس در مقاله پرسش مهر 19 متغير شخصيتي ديگري است كه با خوش بيني و هويت در ارتباط است. (شي­ير[16] و همكاران 1994،1078-1063). يكي از سازه­هاي شخصيتي مرتبط با سلامت و بهزيستي رواني، خوش بيني است (كجباف عريضي وخدا بخشي، 1385) به وسيله عزت­­نفس است كه فر مي‌تواند هويت خويش را بشناسد زيرا در مقاله پرسش مهر رئیس جمهور عزت نفس ارزشيابي كلي ما نسبت به فضايل، قابليت­ها، ارزش­ها، اجراي بدني، پاسخ‌هاي ما به ديگران و ديدگاهي است كه نسبت به دارايي­هايمان داريم (كازدين[17]، 2001) به نقل از جان بزرگي، نوري و هريس، 1387).

مهارت آموزی در دوران تحصیلات

شاملو معتقد است پرسش مهر 97 و عزت نفس عبارتست از ارزيابي و ارزشيابي مداومي كه شخص نسبت به ارزشمندي خويشتن دارد و نوعي قضاوت شخصي نسبت به ارزشمندي وجودي مي‌باشد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر (خوراني1387، 167) از ديدگاه واقعيت درماني پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  هويت از راه ارتباط و درگيري عاطفي با خود و ديگران از طريق چيزي كه دوست داريم و تلاش­هايي كه براي رسيدن به آن مي‌كنيم، آنچه كه ديگران در مورد مافكرمي‌كنند، ارزشيابي ما از خودمان در اقتصادي، تصور خود از وضع ارتباط با شرايط زندگي و اوضاع اجتماعي، جسماني و شيوه لباس پوشيدن، هويت ما را پديدار مي‌كند(شفيع آبادي و ناصري، 1388).

افزودن بر اين عزت نفس يكي از عوامل مهم رشد کشور در ارائه مقاله پرسش مهر 97 برای کنگره پرسش مهر  محسوب مي‌شود كه از يك سو و با رفتارهاي شكل گرفته در نظام خانواده (آماتو و فلور[18] 2002،716-703). و از سوي ديگر با باورها و هيجان­هاي مربوط به خود در ارتباط است. (سانتروك[19]،2007). به وسيله عزت نفس است كه فرد مي‌تواند پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر هويت خويش را بشناسد. زيرا عزت نفس ارزشيابي كلي ما، نسبت به فضائل ما قابليت­ها، ارزش­ها، اجزاي بدني، پاسخ­هاي ما به ديگران و ديدگاهي است كه نسبت به دارايي­هايمان داريم (كازدين 2001،  به نقل از جان بزرگي، نوري، و هريس، 1387). عزت نفس جنبه­هاي مختلفي دارد براندن براساس جنبه­هاي انسان گرايانه، از عزت نفس به عنوان نياز وجودي ومؤلفه بر انگيزنده بنيادين رفتار انسان ياد مي‌كند. كه بر ميزان­هاي مساوي، شامل ارزش مداري و شايستگي است. به اعتقاد او عزت نفس از دو جنبه مرتبط به هم يكي احساس خودكارآمدي شخصي و ديگري احساس ارزشمندي شخصي تشكيل شده است كه اين دو جنبه باعث ايجاد اعتماد به نفس و احترام به خود مي‌شود (هوبان[20]2004،25-7). پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر جنبه ديگر عزت نفس، عزت نفس جنسي است كه بر رفتارهاي جنسي تأثير گذار و عبارت است از دانش عاطفي انسان نسبت به ارزيابي از افكار، احساسات و رفتارهاي جنسي خودش (بث و همکاران[21] 2010،838-833).

طرح پرسش مهر 19 رئیس جمهور يك فرآينداست كه در طول سالهای تحصیلی به وجود مي‌آيد. زيرا كه لازمه سر آن انطباق سليقه‌ها، شناخت صفات شخصيتي، ايجاد و قواعد رفتاري و شكل­گيري الگوهاي مراوده­اي است. بنابراين سازگاري زناشويي فرايند تكاملي بين زن و شوهر است ( لاس ول و لاس ول، 1982 به نقل از فقيرپور266، 1380).

چرا باید مهارتهای لازم برای زندگی را در کودکی بیاموزیم

در رويكرد شناخت درماني بِك نيز بر فرضيه‌ها و باورهاي موجود در طرحواره­هاي شناختي زن و شوهر تأكيد شده است. به نظر يك وقتي طرحواره­هاي شناختي (باورها ­و فرضيه‌ها تحت تأثير تحريفات شناختي قرار مي­گيرند. ­حكم قاعده يا باورهاي غير منطقي را پيدا مي‌كنند كه اين باورهاي افراطي و بسيار مطلق باعث مي‌شوند نظام تفسيري زوجين به صورت غير منطقي و نادرست عمل كند و زن و شوهر در تعاملات خود دچار تعارض شوند ( بك. قراچه داغي، 1380، 267). پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر باورهاي غير منطقي به صورت آگاه در زوجين وجود دارند و همسران از تأثيرات منفي آنها در افزايش ناسازگاري زناشوئي خود آگاهي ندارند. از انجا كه تفكر و باور سالم يكي از مؤلفه­هاي مهم ارتباط كار آمد زناشوئي است و تأكيد در مانگران بر اين مسئله كه كمك به زوجين ناسازگار مي‌توان با تفكيك­هاي شناختي به شناسايي اين باورهاي ناكارآمد و همچنين رشد ارتباط مؤثر زناشوئي پرداخت ( باكوم[22] 1998،88-53).

فيني[23] (1999) در تحقيقات خود در رابطه با پرسش مهر 97  دريافت افرادي كه دلبستگي ناايمن دارند داراي كنترل شديد عاطفي هستند و هيجاناتشان بيشتر از نوع منفي است كه پيش­بيني كننده خوبي براي رضايت زناشويي است. ( كلانتري95، 1379) در بررسي خود به رابطه­ي منفي ميان تفاهم زناشويي با اضطراب، واكنش به ناكامي و باور وابستگي در دانشجويان متاهل دانشگاه تهران دست يافت و اعلام كرد افزايش اضطراب و نگراني موجب كاهش تفاهم زناشوئي مي‌شود. اسپانيرولوئيس[24] (1980،پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر بر گرفته از لتزينگر و گوردون 2005،424-409). نيز بيان كردند كه ارتباط مثبت، توافق افراد بر سر مسائل زناشويي، و ابراز محبت باعث مي‌شود فرد رضايتمندي و شادكامي بيشتري در راوبط زناشويي خود داشته باشد.

عوامل متعددي رضايتمندي مقاله پرسش مهر رئیس جمهور را تحت تأثير قرار مي‌دهند از آن جمله مي‌توان به رضايت از خلق و خوي همسر، (بلوم و مهرابيان[25]1999،125-93). اعتماد و وفاداري و عشق (روز بلات[26] و همكاران، 1999،129-113).درآمد و اشتغال همسر (وييجينتيمالا، كوماري و پاند[27]ا؛ 2004،11-9) اشاركرد.

سازگاري زناشويي از دير باز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته، يكي از گسترده­ترين مفاهيم براي تعيين ميزان شادي و پايداري رابطه است (ويگل و ديگران[28] 1378،270-263)پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  سازگاري زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و شوهر در بيشترين مواقع احساس خوشبختي و رضايت دارند و از كنار هم بودن لذت مي‌برند. اين سازگاري از طريق متقابل، مراقبت از يكديگر، پذيرش، درك و ارضاي نيازهاي ايجاد مي‌شود (سينها و ماكرجك[29] 1990،636-633). موضوع سازگاري زناشويي بعد از مطالعه هاميلتون مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن در پژوهش­هاي زيادي به منظور كشف عوامل مؤثر در سازگاري زناشويي انجام شد. پژوهشگران تا سال 1980 بر متغيرهاي همه­گير­شناسي، روابط جنسي، مسائل مالي، تعداد فرزندان، مذهب و شغل زوجين تمركز داشتند و تنها در سالهاي اخير به اهميت عوامل شخصيتي و هيجانات در سازگاري زناشويي تأكيد كردند ( اشنايدر 1979،823-813).(ويدا نوف وگاتمن 1990،1115-1099) [30]. به عنوان مثال، گلمن (1998 به نقل از شهيدا و راهي، 2009). به وجود رابطه­اي قومي بين هوش هيجاني و توانايي حل تعارض در رابطه زوجين پي برد و بر اهميت نقش همدلي در روابط رومانتيك تأكيد كرد. پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر(گاتمن و همکاران1998،22-5). [31] نيز دريافتند كه حمايت و درگيري هيجاني اجزاي اساسي رابطه زناشويي هستند و اين عوامل در مقايسه با تعارضات رفتاري، با قدرت بيشتري مي‌توانند آينده رابطه را پيش‌بيني كنند. آنها هم چنين خاطرنشان كردند كه روز كه لحن ابزار هيجاني بين زوجين بسيار مهمتر از محتواي مكالمات و توانايي حل تعارضاتشان مي‌باشد. از نظر آنان عامل اصلي ناسازگاري زناشوئي ميزان خشم ابراز شده و يا تعداد تعارضات نيست، بلكه تحقير كردن و فاصله­گيري دفاعي است كه باعث بروز شگفتي­هاي زناشويي مي‌شود نتايج نشان داد بين تصوير بدني و عزت نفس مثبت و منفي و سازگاري زناشويي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد و تفاوت معناداري با يكديگر نشان مي‌دهند.

 

1-3. اهميت و ضرورت تحقيق پرسش مهر 97:

 ميزان توجه افراد به بدن در ميان دو جنس متفاوت است و انتظارات اجتماعي متفاوتي از زن و مرد وجود دارد ارتباط اجتماعي مرتبط با بدن در زنان بيشتر و جدي است. در نتيجه بدن براي زنان در مقايسه با مردان از اهميت بيشتري برخوردار است. (ويدو كوپر 1999، 1056-1047).( ويدوا بتز[32] 1997،42-35).  در نتيجه زنان نسبت به مردان تحت فشار بيشتري براي توجه به بدن و ظاهر فيزيكي و همچنين انطباق با ايده­ال­هاي زيبايي هستند (احمدنيا، 1384: 133). از ديدگاه مك اروين ابولابان و مك دانيل (1381: 75-74)  زيبايي يك قدرت محسوب شده و ابزاري براي اعمال قدرت زنان تلقي مي‌شود، لذا استفاده از اين قدرت به مثابه فراهم كردن فرصتهايي براي زندگي بهتر نگريسته مي‌شود پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

با توجه به اهميت عزت نفس و ارتباط آن با پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر رفتار و اعمال انسان خصوصاً در بعد خانوادگي و به ويژه تأثير آن بر رضايت زناشويي لازم است بهتري مناسب براي پرورش آن فراهم گردد. و با توجه به اينكه عزت نفس بالا فرد را در مقابل انواع مشكلات و مسائل زندگي در فشارهاي رواني و جز آن مقاوم خواهد كرد. عزت نفس همچنين مي‌تواند درك و تفسير و واكنش‌هاي هيجاني فرد را تحت تأثير قرار دهد و نيز مي‌تواند در ميزان استرس زايي رويدادها، عاملي تعيين كننده باشد.

بسياري از پژوهش­ها نشان مي‌دهد كه ويژگيهاي شخصيتي زوجين در احساس رضايت افراد، نقش كليدي ايفا مي‌كنند (گاتيسس و همكاران 2004؛574-564و لووكلونن [33] 2005؛326-304). پژوهشهايي هم وجود دارد كه نشان مي‌دهد سبك دلبستگي نيز جزء عواملي است كه در رضايت زناشويي نقش مهمي دارد. ( فيني[34]، 1999) در تحقيقات خود دريافت كه افرادي كه دلبستگي نا ايمن دارند داراي كنترل شديد عاطفي هستند و هيجاناتشان بيشتر از نوع منفي است كه پيش‌بيني كننده­ي خوبي براي رضايت زناشويي است. مطالعه­ي رابطه­ي منبع كنترل و سازگاري زناشويي نشان مي‌دهد كساني كه داراي منبع كنترل دروني هستند رضايت زناشويي بالايي در زندگي دارند (فارز[35]1993،10-1).

پژوهش نشان مي‌دهد كه مهمترين عوامل تأثير­گذار بر نوشتن یک مقاله پرسش مهر خوب و با کیفیت ، عزت نفس در رفتار كودك رابطه والد و كودك است ( صالحين41، 1382) و روابط خانوادگي به طور كامل و روابط بين فرزندان به طور خاص، اثر عميق و پايداري در پي ريزي رفتارهاي فردي كودك و بر انگيختن روح زندگي، آرامش دروني و عزت نفس و در نتيجه بر سلامت رواني، جسماني، اجتماعي، اقتصادي­كودك دارد. (وبسترو همکاران[36]2008،84-473). از اين رو نفوذ والدين تنها در جنبه ارثي خلاصه مي‌شود و انتخاب سبك فرزند پروري مناسب مي‌تواند تأثير مهمي در شكل‌گيري عزت نفس داشته باشد (ماسن و همکاران  1380، 42). بنابراين شيوه درست تربيتي والدين (مندارا و موري[37] 2000،490-475).  همچنين روابط درست پدر و مادر با يكديگر نقش بسيار مهمي در سطوح بالاي عزت نفس فرزندان ايفا مي‌كند (استينبرگ[38] 2001،19-1) پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

منطقي به نظر مي‌رسد كه نگرش­هاي والدين و استنباط خانوادگي بتواند و منجر به نگرش­ها و عقايد ناسازگارانه شود، به عنوان مثال شخصي كه در خانواده­اي تربيت شده استکه در بحث درباره فعاليت جنسي بد و به عنوان مساله­اي كثيف يا ممنوع در نظر گرفته مي‌شود، ممكن است كه در دوران بزرگسالي در نظام عقيدتي او نيز اين نوع گزينش وجود داشته باشد. بنابراين چنين نگرشي احتمالاً تأثير مهمي بر رفتار و پاسخ جنسي او خواهند داشت ( كاتلين و همكاران[39] 2004،274-268).

اهميت مطالعه و تحقیق پرسش مهر 97 بدن به دليل پيوستگي و ارتباط آن باخود پنداره؛ تصور بدن، عزت نفس و سلامت روان افراد و به خصوص زنان و تأثير آن در زندگي زناشويي و كاركرد اجتماعي آنها به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه، و با هدف مطالعه رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي انجام شده است. بنابراين قصد دارد با استفاده از نظريه مقايسه تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي به عنوان چارچوب نظري اين مسئله را تبيين كند كه چگونه پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر عزت نفس و رضايت از بدن و سازگاري زناشويي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

نتيجه تحقيق پرسش مهر 19 ربابه لطيف نژاد و همكاران (1390) نشان داد بين تصوير ذهني از بدن با سازگاري زناشويي رابطه سيستم وجود دارد. به گونه­اي كه هر چه تصوير ذهني از بدن بالاتر بود سازگاري زناشويي بهتر بود.

نتيجه تحقيق پرسش مهر رئیس جمهور موحد و همكاران (1390) نشان داد رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با افزوده شدن ميزان نارضايتي از ظاهر و تداخل در عملكرد اجتماعي و به طور كلي ميزان نارضايتي از بدن از ميزان عزت نفس فرد كاسته مي‌شود.

نتيجه تحقيق پرسش مهر 97-98 عسگري و روشنگ شباكي (1389) نشان داد بين دانشجويان داراي تصويري بدني پايين و داراي تصوير بدني بالا از لحاظ عزت نفس تفاوت معناداري وجود دارد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر و دانشجويان داراي تصويربدني بالا نسبت به دانشجويان داراي تصوير بدني پايين از عزت نفس بالاتري برخوردارند.

نتيجه تحقيق پرسش مهر  تامپسون (2005[40]) نشان داد تفاوت معني‌داري بين رضايت اندام بدني اشخاص سياه و زنان سفيد پوست، نشان نداد ولي، يافته­ها نشان مي‌دهد وابستگي قوي و مثبت بين ميزان رضايت از تصوير بدني و اعتماد به نفس در زنان سفيد پوست بود ولي در بين زنان سياه پوست چنين وابستگي وجود نداشت.

نتيجه تحقيق پرسش مهر 19 ماي­ترين­ها و همكارانش (2006[41]) نشان داد كه ظاهر فيزيكي بدني يك ارتباط قوي با وجوه گوناگون اعتماد به نفس دارد.

نتيجه تحقيق پرسش مهر 97 اسيراكيلك و همكارنش ([42]2007)، نشان داد بيماران استومي كه سطوح بالاتري اختلالات در تصوير بدني بودن داشتند ارتباط نزديك با عزت نفس پايين؛ ناسازگاري با زندگي متاهلي و نقصان در عملكرد جنسي داشتند.

 

1-4. اهداف:

1-4-1. هدف كلي:

رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر كارمندان زن دانشگاه علوم پزشكي كرمان سال 92-91.

 

1-4-2. اهداف جزئي:

بين تصوير بدني و عزت نفس با ارتباط با اقوام و دوستان رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر روابط جنسي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس باحل تعارض رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با مسايل مالي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

طرح جابر ابن حیان

کمکم به آغاز جشنواره جابر ابن حیان نزدیک می شویم و دانش آموزان باید طرحهای جابر خود را آماده سازی نمایند ما برای شما انواع طرحهای آماده را فراهم ساخته ایم

 

1-5. سؤالات:

1-5-1. سؤالات كلي:

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي رابطه وجود دارد؟

 

1-5-2. سؤالات جزئي:

آيا بين تصوير بدني با عزت نفس باارتباط با اقوام و دوستان رابطه وجود دارد؟

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با روابط جنسي رابطه وجود دارد؟

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با حل تعارض رابطه وجود دارد؟

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با مسايل مالي رابطه وجود دارد؟

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر با  اوقات فراغت رابطه وجود دارد؟

 

1-6. فرضيه‌ها:

1-6-1. فرضيه كلي:

سازگاري زناشويي براساس تصوير بدني و عزت نفس قابل پيش‌بيني است.

 

1-6-2.  فرضيات جزئي:

بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با ارتباط با اقوام و دوستان رابطه وجود دارد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

بين تصوير بدني و عزت نفس با روابط جنسي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس باحل تعارض رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با مسايل مالي رابطه وجود دارد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

بين تصوير بدني و عزت نفس با اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

 

1-6-3. تعريف واژه‌ها واصطلاحات:

تصوير بدني: تصوير بدن به دريافت­ها، انديشه­ها و احساس‌ها در مورد بدن و تجربه بدني اطلاق مي‌شود. (پروز سينكي[43] و كش 1990،347-337)

عزت نفس: احساس فرد نسبت به ارزشمندي و تاييد او نسبت به خودش مربوط است نام دارد (بلاسكويچ[44] و توماكا، 1991 و ساسون، 2007).

سازگاري پرسش مهر : وضعيتي است كه پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر در آن دانش آموز و معلم در بيشتر مواقع احساس خوشبختي و رضايت از همديگر را دارند كه به صورت خودكار ايجاد نمي شود و به وجود آمدن آن نياز به تلاش زوج­ها دارد (احمدي 26، 1382).

 

1-6-4. تعاريف عملياتي:

تصوير بدني:

 پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهرمنظور نمره آزمودني در پرسشنامه ليتيون است.

عزت نفس:

 پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهرمنظور نمره آزمودني در پرسشنامه کوپر اسميت است.

سازگاري زناشويي:

 پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهرمنظور نمره آزمودني در پرسشنامه انريچ است.

  

فصل دوم  

پيشينه تحقيق

2-1. تصوير بدني از مقاله پرسش مهر رئیس جمهور

تصوير بدني بدان چه فرد واقعاً شبيه به آنست يعني به شكل ظاهري واقعي فرد مربوط نمي شود بلكه به ارتباط ويژه فرد با بدنش مربوط است به خصوص بر باورها، ادراكات، افكار، احساسات و فعاليتهاي فرد كه به ظاهر فيزيكي او ارتباط دارد (کش[45]، 1997) به ديگر سخن تصوير بدني، تصوير ذهني فرد از اندازه شكل و فرم بدن  و پرسش مهر 19 است و شامل احساس است كه فرد درباره ويژگي‌ها و ساختار و اجزاي بدنش دارد. (بختياري، مريم 12، 1379)

از نظر sands تصوير بدني براساس يك ساختار چندوجهي مفهوم سازي مي‌شود پژوهش هانشان داد ورزش و فعاليت بدني خود ادراكات جسماني از جمله خود ارزشي جسماني احساس عمومي غرور، رضايتمندي، پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر شادماني، و اطمينان به خود جسماني را بهبود مي‌بخشد. (پاشا[46] 2008،80-61).

يكي از ابعادي كه پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  در سبك معيارهاي مورد قبول از نظر شكل ظاهري جايگاه ويژه دارد تمايل به داشتن وزن متناسب است. بر اين اساس و با توجه به زمينه‌هاي رواني و اجتماعي، فرد تصوير ذهني از وزن خويش و ميزان متناسب بدون آن ترسيم مي‌كند كه در بسيار از موارد مي‌تواند تلقي درست از وزن واقعي وي را تحت‌الشعاع قرار دهد. براساس مطالعات انجام شده در پرسش مهر رئیس جمهور در جوامع غربي،  فشار معيار‌هاي زيبايي حاكم و تأكيد بر لاغر بودن بر دختران و نوجوانان بيشتر از پسران مي‌باشد(گارنر[47] 1980،91-483).به طوريكه تصوير ذهني نامطلوب از وزن و اندام خويش در دختران شايعتر از همسالان مذكرشان گزارش شده است. (واردلي و جورج[48]1983،17-209).

تصوير ذهني بدني (body image) از دو بُعد تشكيل شده است بُعد ادراكي(ارزيابي فرد از اندازه‌هاي بدنش) و بُعد احساس شناختي) نگرش فرد در مورد شكل اندامش). هنگاميكه فرد ظاهر خود را از معيارهاي مطلوب يا ايده آل پايين تر بداند ممكن است با احساسات و نگرشهاي نامناسب نسبت به خود مانند عزت نفس يا اعتماد به نفس پايين و يا افسردگي(پيساج[49]2000،7-330) پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر و حتي در مواردي افت تحصيلي(ناصر[50] 1992،43-338). مواجه گردد. گزارشهاي متعدد حاكي از افزايش موارد اضافه وزن و چاقي در كودكان و نوجوانان بويژه در جامعه شهري است. (محمد پور اهر نجاني، كلانتري، رشيدي، اشراقيان؛1379)

 

2-1-1. علل تصوير بدني

تامپسون[51] (1990) اشاره مي‌كند كه سازگار فيزيكي در برگيرنده سه مؤلفه زير است:

مؤلفه ادراكي به عنوان ادراك دقيق اندازه (برآورد اندازه بدن) بر مي‌گردد.

مؤلفه ذهني كه بر جنبه­هايي نظير رضايتمندي، توجه و نگراني، ارزيابي شناختي و اضطراب مربوط مي‌شود پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

مؤلفه رفتاري كه به اجتناب از موقعيت‌ها باز مي‌گردد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

موفقيت‌هايي كه در پرسش مهر رئیس جمهور  سبب مي­شوند فرد ظاهر فيزيكي خود را به عنوان عواملي كه مايه شرمندگي است تجربه كند. در بسياري از موارد اختلال ظاهر فيزيكي مرتبط با تصوير بدني مي‌تواند شديداً جدي باشد و آن هنگامي است كه پست انگاري تصوير بدني سه مؤلفه مطرح شده در بالا را در بر مي‌گيرد كه در اين صورت «پديده بدشكلي هراسي» ناميده مي‌شود. پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر (تامپسون 1990و لاسي[52] 1986،637-623).

تصوير بدني منفي سازه‌اي است كه در مشكلاتي نظير افسردگي، چاقي و طيف خوردن بيمار گونه ديده مي‌شود. ( كش[53] 2002،455- 460و لوين[54] 2004،70-57).

اين طيف تركيبات متفاوت و در جاتي از پرخوري افراطي و اشكال زيان بخشي از كنترل وزن، نظير رژيم‌هاي محدود كننده و وادار كردن خود براي برگرداندن غذا را در بر مي‌گيرد. در انتهاي پاييني طيف، نشانه­هاي ناشناخته‌اي وجود دارد كه عبارتند از بي­اشتهايي رواني، پراشتهايي رواني و اختلال پرخوري افراطي كه نه تنها مشكلات همراه اين نشانه‌ها جدي و گسترده اند بلكه درمان مؤثر آنها نيز بسيار مشكل است و اثر بخش كمتري دارد. به طور كلي تصوير بدني منفي يك پيش‌بيني كننده مستقل براي خوردن بيمار گونه است. (لوين 2004و استيك[55]، 2002،848-825) چاقي به عنوان يكي از عوامل شناخته شده براي بيماريهاي قلبي – عروقي ديابت و برخي سرطان‌هاي مي‌باشد. به همين دليل نياز به راه حل‌هاي گسترده براي برخورد عللي و دقيق با آن به وضوح به چشم مي‌خورد. همه‌گيري پديده چاقي در بسياري از كشورهاي از جمله كشور ايران، با پژوهشگران و انديشمندان را بر ان داشته تا عوامل اثر گذار و همبسته با اين پديده را بررسي كنند. از نظر روانشناختي ممکن است،  متغيرهاي زيادي با اضافه وزن ارتباط داشته باشند. از جمله اين متغيرها مي‌توان به اعتماد به نفس(Self- confidence)، پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر  سبك زندگي (Life style)، خود بدني (self body) و ميزان فعاليت بدني اشاره كرد. اين متغيرهاي به شكلهاي مختلف ممكن است هم از اضافه وزن تأثير بپذيرند و هم بر آن تأثير بگذارند. يعني ارتباط دو سويه دارند پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

نتیجه پرسش مهر رئیس جمهور و تصوير بدني مفهوم پيچيدهاي است كه در بر دارنده. عوامل بيولوژيكي؛ روانشناختي، دروني و عوامل اجتماعي و خارجي است. تصوير بدني باز نمايي دروني ظاهر بيروني فرد است كه اين بازنمايي ابعاد جسماني،  ادراكي و نگرش نسبت به آنها را در بر مي‌گيرد. (گل پروار[56]، 2002) بسياري از افراد بويژه زنان زمان،  تلاش و هزينه­هاي زيادي را صرف رسيدن به تصوير ايده آل بدني مي‌كنند. زنان به احتمال زياد نسبت به مردان به علت پيامدهاي اجتماعي پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر در مورد نقش زنان و انتظارات از آنها كه اغلب متناقض و گيج كننده است با تحريف تصوير بدني در چالش هستند. (بروزيسكي[57] 2005،302-289)

در مقاله پرسش مهر 19 در مورد چاقي در كودكان و نوجوانان علاوه بر مشكلات جسماني و افزايش امكان بروز بيماريهاي و مرگ و مير (وابينس[58] 2002و موس­بري[59]، 1989)، با مسايل رواني متعدد، از جمله كاهش عزت نفس (پيساج 2007-330 و فرنچ[60]1996،33-27) و افسردگي (روس[61] 1993،91-289) همراه مي‌باشد. اين مساله بويژه در نوجوانان كه در جريان رشد بيولوژيكي؛ اجتماعي و رواني درگير مجموعه‌اي از تغييرات رفتاري، از جمله تمايل به کسب استقلال، جستجو براي الگوهاي بيرون از خانواده و نياز به تاييد و مورد قبول ديگران قرار گرفتن مي‌باشد اهميت بيشتري مي‌يابد. (نيول[62] 1990،30-117)

عدم رضايت از مقاله پرسش مهر رئیس جمهور وزن يا ابعاد بدن خويش، احتمالاً رفتارهاي مخاطره آميز از نظر سلامتي، مانند رژيم‌هاي غذايي نادرست و در نتيجه دريافت ناكافي مواد مغذي را در اين گروه افزايش مي‌دهد (پيساج2000،7- 230وفرنچ 1996،27-33). ايران در زمره جوامعي تعريف شده است كه در جريان سريع و شتابزده پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر عبور از تغييرات جمعيتي و بهداشتي ناشي از شهر نشيني و توسعه اجتماعي، مرسوم به گذار تغذيه‌اي- بهداشتي قرار دارد. (قاسمي، 2002).

طي اين گذار در نتيجه تغييرات سريع در شيوه زندگي از جمله تغيير در الگوي مصرف غذايي، عمدتاً به صورت افزايش مصرف چربي و قندهاي ساده و نيز كاهش ميزان فعاليت بدني، عوامل خطر بيماريهاي مزمن مانند چاقي افزايش يافته است. در اين ميان كودكان و نوجوانان نيز از اين تغييرات در نتايج آن دور نمانده‌اند (قاسمي، 2002). در حاليكه تا ده اخير، چاقي در اين گروه سني اساساً به عنوان يك مشكل بهداشت عمومي مطرح نبود. همزمان هجوم پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر معيارهاي ارزشي موجب گرايش نوجوانان بويژه دختران، به تلاش براي نزديك شدن به اين معيارها و تمايل به لاغري و متناسب بودن اندام گرديده است. يافته‌هاي دو مطالعه اخير كه تصوير ذهني نوجوانان ايراني از وزنشان را مورد ارزيابي قرار دادهاند مويد وجود اين مساله در نوجوانان جامعه مي‌باشد، ليكن طراحي اين مطالعات امكان تحليل عوامل مؤثر بر تصوير بدني را فراهم نمي آورد. (محمد پوراهر نجاني، كلانتري، كار انديش، رشيدي، اشراقيان، 1379، معاونت بهداشتي، 1377)

 

2-2. عزت نفس

نوشتن مقاله پرسش مهر در مورد عزت نفس و شكل­گيري و ارتقاي عزت نفس از اوان كودكي تا لحظه مرگ و مهمترين مسئله سلامت رواني و اجتماعي انسان است (مك دونالد1994،20-19). باورها و ارزشيابي­هايي كه نسبت به خود در ذهنم مي‌پرورانيم تعيين مي‌كند كه ما چه كسي هستيم، توان انجام چه كاري را داريم و چه كسي خواهيم شد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر(برنز،2 1982)

اين افكارها و فشارهاي داخلي نيرومندي هستند كه با توسعه يك مكانيزم هدايت كننده انسان را در سراسر زندگي به سوي رشد و تعالي پيش مي‌برند. عموماً برداشتها و احساسات افراد نسبت به خودشان تحت عنوان عزت نفس و خود پندار ناميده مي‌شود پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر.

در مقاله پرسش مهر رئیس جمهور عزت نفس رضايت فرد نسبت به خود احساس ارزشمند بودن است. به عبارت ديگر منظور از عزت نفس آن است كه فرد نسبت به خود چگونه فكر مي‌كند و چقدر خود را دوست داشته و از عملكرد خود راضي مي‌باشد. به خصوص به لحاظ اجتماعي و تحصيلي خود را چگونه احساسكرده و ميزان هماهنگي و نزديكي خود ايده ال و خود واقعي را چقدر ميداند. (ولز3 2002،4-431).

عزت نفس به عنوان يكي از شاخص‌هاي مطرح و قابل سنجش در روانشناسي در نظر گرفته مي‌شود. يكي از ويژگيهاي شخصيت بهنجار برخورداري از عزت نفس است. عزت نفس عبارتست از درجه تصويب و تاييد و ارزشي كه شخص نسبت به خود احساس مي‌كند و يا قضاوتي كه فرد نسبت به ارزش خود دارد و يا به عبارت ديگر ميزان هماهنگي و نزديكي خود ايده آل و خود واقعي شخص است. (استارت4، 1995) افراد با عزت نفس بالا به خود اعتماد دارند و نسبت به افراد با عزت نفس پايين ارزش بيشتري براي خود قايل هستند (گبلين[66] 1988،1-14). در بين نيازها نياز به عزت نفس از جايگاه خاصي برخوردار است به طوري كه ارضاء آن مي‌تواند بر روي ساير نيازها تأثير مثبت داشته باشد (ولمن[67]1998،548-543وآلساكر 1998،145-123). عزت نفس چهارمين مرتبه از سلسله نيازهاي اساسي مازلو را تشكيل داده است (استاك[68]، 1995،241-223و بوري[69]1994،282-271). عزت نفس قضاوتي است كه فرددر موردارزش خود دارد. (آلساکر 1998،145-123) در واقع مي‌توان گفت كه عزت نفس درجه و ارزشي است كه يك فرد به خودش نسبت مي‌دهد (استاک 1995،241-223). برخورداري از عزت نفس را به عنوان عامل مركزي و اساسي در سازگاري عاطفي و اجتماعي افراد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر مي‌دانند.

شخصي كه از عزت نفس بالا برخوردار است خودش را به گونه‌اي مثبت ارزيابي كرده، برخود مناسبي نسبت به خود و ديگران دارد. در مقابل كسي كه عزت نفس پايين دارد اغلب منزوي شده و در ارتباط با ديگران اجتناب مي‌كند و يا اينكه در نااميدي تلاش مي‌كند تا به ديگران و خودش نشان دهد كه فرد لايقي است و با تامين سلامت و آرامش رواني و افزايش عزت نفس مي‌توان از بروز بسياري از مشكلات و آشفتگيهاي عاطفي و رواني در سنين نوجواني پيشگيري كرد. پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر(بوري 1994،282-271).

عزت نفس يك جنبه مهم در كاركرد و يا كنش كودك است و با زمينه­هاي ديگري چون سلامت رواني،  اجتماعي و عملكرد تحصيلي وي ارتباط دارد (بيابانگرد، 1380: 28). نحوه شكل‌گيري عزت نفس را مي‌توان از طريق تفكر در مورد" خود ادراك شده" و خود ايدها ل مورد آزمايش قرار داد. خود ادراك شده همان خود پنداره است، يعني يك ديدگاه عيني درباره مهارت‌ها، صفات و عبارت از تصوري است كه فرد دوست دارد از خود داشته باشد كه لزوماً پوچ و بي معني نيست، بلكه تمايل صادقانهاي براي داشتن نگرشها و اسناد خاصي است. زماني كه خود ادراك شده و خود ايده آل با هم همتراز باشند، فرد از عزت نفس بالايي برخوردار خواهد بود. براي مثال كودكي كه پيشرفت تحصيلي در خورتوجهي دارد و براي صفات و ويژگيهاي واقعي خود ارزش مثبتي قائل است. بر عكس كودكي كه خود ايده آل او اينست كه آدم مشهوري باشد ولي در واقع دوستان انگشت شماري دارد، از عزت نفس پاييني برخوردار خواهد بود. وجود شكاف و فاصله بين خود ادراك شده و خود ايده­آلي عاملي است كه مشكلات مربوط به عزت نفس را به وجود مي‌آورد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر(بيابانگرد، 1380).

عزت نفس شامل رشد احساسات خود ارزشي توسط احساس جذابيت و صلاحيت است (اورسان و جاست، 2007) و داراي دو بخش احساس خودكارآمدي وخود ارزشمندي است. خودكارامدي شامل احساس شايستگي و مؤثر بودن فرد در مواجهه با محيط فيزيكي و اجتماعي است و خود ارزشمندي به معناي احساس و ارزيابي است كه فرد از خود دارد (كرنيسس[70]، 2006) مؤلفه خود ارزشمندي محدود به زمان و مكان است بدين معنا كه احساس خود ارزشمندي حاصل انواع تجارب و موقعيت‌ها مي‌باشد (كرنيسس، 2006) اين احساس در سنين مختلف به طور متفاوتي (اورسان و جاست2، 2007) كسب ميگردد.

 

2-2-1.  در مقاله پرش مهر بررسی علل عزت نفس

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهرعزت نفس بعد عاطفي و ارزشيابي خود پنداره است و معادل مفاهيمي از جمله خود نگهباني،  خود ارزشيابي، خود ارزشمندي (هارتر[72]، 1999). عزت نفس پايين يا خلق افسرده ( اورت و همکاران[73]2008،708،708-695). نوميدي و گرايش‌هاي خودكشي و اقدام به خودكشي ارتباط دارد ( بار و همکاران[74] 2008،6-511) با توجه به اهميت عزت نفس از لحاظ سازگاري فردي و اجتماعي و رابطه آن با بسياري اختلالات رواني تصميم گرفته شد تا ويژگيهاي مقياس عزت نفس روزنبرگ (1956) براي استفاده در پژوهشهاي روانشناختي به زبان فارسي بررسي شود.

تأثير عواملي از قبيل ويژگيهاي دموگرافيك و روانشناختي مداخله گر در رفتارهاي آنان است. از جمله اين عوامل مي‌توان به عوامل جمعيتي، جايگاه اجتماعي واقتصادي،  عوامل آموزشي، سلامت روان و عزت نفس اشاره كرد (رفعتي[75] 2003،80-36). عزت نفس به عوامل مختلفي مربوط است مطالعات مختلف در كشورهاي مختلف در بين جمعيت‌هاي متفاوت سني، فرهنگي، اجتماعي نتايج مختلفي را ارائه مي‌دهد.

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهراز عزت نفس پايين به عنوان نشانگان عرضي چند اختلال نوجواني نام برده است. در مثال متفاوت از اين اختلال يكي اختلال كمبود توجه است كه با بي توجهي و تكانهاي بودن مشخص مي‌شود و ديگري اختلال اجتنابي، شكل شديدي از اضطراب اجتماعي است (بيانانگرد1380) دانشجويان از جمله كساني هستند كه تحت تأثير اسيب‌هاي فردي و اجتماعي ناشي از عدم آگاهي از مهارت‌هاي زندگي قرار مي‌گيرند. پژوهشگران،  تأثير مثبت مهارت‌هاي زندگي را در كاهش سوء مصرف مواد، استفاده از ظرفيت­ها و كنش‌هاي هوشي، شكل‌گيري از رفتارهاي خشونت آميز، اتكاء به نفس، تقويت خود پنداري و غيره مورد تائيد قرار دادند. (طارميان، 1387: 21) بنابراين با توجه به مدارك و شواهد علمي و به منظور پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي، مانند خودكشي، اعتياد، خشونت، رفتارهاي بزهكارانه و اختلالات رواني، لازم است به موضوع بهداشت رواني و اهميت آن توجه بيشتري شود(به نقل از نوري و محمد خاني، 1377: 12).

عزت نفس يكي از عوامل رواني- اجتماعي است كه در ميزان شادكامي افراد نقش بسزايي دارد. اهميت عزت نفس در ايجاد شادكامي به حدي است كه برخي از صاحبنظران و پژوهشگران روانشناسي آنرا جزء جدايي­ناپذير از شادكامي ميدانند(آرگيل1 2001،942-221). عزت نفس به عنوان ظرفيت و توانايي تعبير و تفسير رويدادها به گونهاي كه احساس خود ارزشي را در فرد افزايش دهد و حفظ كند تعريف شده است. (كرنيس2 2006)

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر

2-3. سازگاري زناشويي

اجتماعي بشري مجموعه‌اي از خانواده‌هاست. خانواده كوچكترين جز اجتماع است كه ستون اصلي آن را زن و شوهر تشكيل مي‌دهند. بنابراين لازمه يك جامعه سالم،  خانواده سالم و لازمه خانواده سالم زن و شوهر سالم است. وقني زن و شوهري رابطه سالم و سازگارانه داشته باشند مي‌توانند كانون گرم و سالمي را براي فرزندان و کل خانواده فراهم کنند، در غير اينصورت نه تنها خودشان قرباني ناايمني خودساخته ميشوند بلکه فرزندان و حتي خانواده‌هاي نزديك و در نهايت كل جامعه از اين نا ايمني متاثر مي‌شود. در دهه اخير رضايتمندي و سازگاري زناشويي و رابطه آن با جنبه‌هاي مختلف زندگي بشر به طور گستردهاي توسط روانشناسان مورد مطالعه قرارگرفته است(رسولي 429، 1386 ) سازگاري زناشويي فرايند است كه طي آن فرد سبك زندگي خود را با سبك زندگي طرف مقابل هماهنگ مي‌كند و اين امر توسط يك مشاهده گر خارجي قابل ارزيابي است.

سازگاري زناشويي مفهومي است كه پيشرفت دوتايي در ازدواج را شامل مي‌شود (چوردهاي و پاتل[78] 2009،76-70). و به وضعيتي گفته مي‌شود كه در ان زن و شوهر در بيشتر مواقع احساس خوشبختي و رضايت از همديگر دارند. سازگاري در ازدواج از طريق درك مشترك از مباحث، تسريك مساعي، تداوم رفاقت و براوردن انتظارات جامعه از زندگي مشترك مشخص مي‌شود (چوردهاي و پاتل  2009،76-70).

پژوهشهاي گوناگون نشان مي‌دهد كه افراد موقعي كه ازدواج مي‌كنند عموماً شادتر و سالمتر هستند (گاتمن[79] و وايت، 1994). در حالي كه به نظر مي‌رسد ازدواج رابطه بسيار دلنشين است ليکن آمارهاي فزاينده طلاق از آن حكايت مي‌كند كه رضايت زناشويي آسان بدست نميآيد با دست كم همراه با مشكلات گوناگوني است. فرايندهاي تعاملي و رضايت زناشويي (مكي و ابرين[80]؛1995) در مطالعه­هاي، ازدواج‌هاي پايدار، ازدواج را فرايندي توصيف مي‌كنند كه در دوره جواني به وقوع مي‌پيوندند.

به فرايندهاي تامل زناشويي منجر مي‌شود. فرايندهاي تعامل زناشويي رفتارهايي هستند كه هم در بافت رابطه تحقق مي‌يابند و هم برپويايي‌هاي بين فردي كه در رابطه به تكامل مي‌رسند و بر رضايت زناشويي اثر مي‌گذارند. سطوح بالاي رضايت زناشويي هنگامي اتفاق مي‌افتد. که هر دو همسر سبك دل بسته ايمن داشته باشند (تريبكس[81] و ديگران 2004،314-295). مهارت در صميمت جنسي و رضايت از رابطه جنسي بخش لاينفك ازدواج‌هاي شاد و رضايت بخش است.

رضايت زناشويي را ارزيابي كلي وذهني فرد از ماهيت ازدواج تعريف كردهاند و شامل ميزاني از برآورده شدن نيازها، توقعات و اميال فرد است. انطباق بين وضعيت موجود با وضعيت مورد انتظار است. تعريف رضايت زناشويي وقتي وجود دارد که وضعيت موجوددر روابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار منطبق باشد(به نقل از اسچوما چر و [82] همكاران، 2005) بررسي تحقيقات وجود ارتباط بين ويژگيهاي دموگرافيك،  شامل سن، نژاد، درآمد تحصيلات،  مدت زمان ازدواج و ميزان مذهبي بودن را با رضايت زناشويي نشان دادند.

مهارت‌هاي زندگي را به عنوان تواناييها دانش­ها و نگرش­ها و رفتارهايي تعريف كرده­اند كه براي شادماني موفقيت در زندگي سازگاري يابندو به انها تسلط داشته باشند اين مهارت‌ها انسان را قادر ميسازد تا با موقعيت‌هاي زندگي سازگاري يابند و به ان تسلط داشته باشند از طريق اين رشد اين مهارت‌ها افراد ياد مي‌گيرند تا به راحتي با ديگران زندگي كنند، احساس خود را با امنيت خاطر بيان كنند و زندگي را دوست داشته باشند. ) پيت من، 1997، به نقل از فر مهيني و پيداد، 1389)

در حقيقت رضايت از زندگي اين مسئله را دنبال مي‌كند كه تا چه اندازه نيازهاي اساسي انسان برآورده شده است و تا چه اندازه اهداف وي به عنوان اهدافي در دسترس مي‌باشند. مؤلفه عاطفي شادكامي شامل عواطف مثبت و منفي است كه افراداز آن برخوردارند. از ديدگاه تكاملي هر يك از اين عواطف كاركردهاي خاص خود را دار هستند. عواطف منفي اولين راهبرد دفاعي در برابر تهديدات هستند كه احتمال قريب الوقوع بودن خطر را گوشزد كرده و فرد را براي جنگ يا گريز مهيا مي‌كنند. در مقابل، عاطفه مثبت بخشي از سيستم تسهيل كننده رفتاري است وارگانيزم را به سمت موقعيتهاي پاداش دهنده كه منجر به لذت مي‌شود سوق مي‌دهد (اسنايدر و لوپز1، 2002). عواطف مثبت داراي پيامدهايي هم چون افزايش اميد به زندگي،  سلامت طولي مدت و بهزيستي مي‌باشند. اين عواطف اثرات تشويقي داشته و مي‌توانند عمل و تفكر را وسيع تر سازند و منجر به وسعت راههاي تفكر شوند (فريد ريسكون2 2001،226-218).

سازگاري زناشويي را مي‌توان شامل رضايت زناشويي، توافق كلي، ميزان مصاحبت و همراهي با يكديگر و رضات بخش بودن ارتباط جنسي زوجين دانست كه داراي ويژگيهاي «تداوم» و «خشنودي»است. از سوي ديگر،  گسترش مرزها نظريه دلبستكي به روابط بزرگسالان اين نظريه نيز چارچوب سودمند و كارآمدي را براي درك و فهم و پيوندهاي بزرگسالان،  عشق و روابط زوجين ارائه كرده است(مظاهري، 1379)

مفهوم سازگاري زناشويي جايگاه برجسته‌اي را در مطالعه ارتباطات خانوادگي و زناشويي به خود اختصاص داده است (اسپاينر[85] 1976،28-15). سازگاري زناشويي را مي‌توان به شكل فرايندي تعريف كرد كه با پيامدهاي چندي چون دشواري در ادرك تفاوتهاي جنسي، اضطراب شخصي و بين فردي، رضايتمندي زناشويي و... هم آيند است (اسپاينر 1967،28-15). سازگاري زناشويي ضعيف اثر منفي بركيفيت زندگي، تبعيت درماني (پريمومو[86] و همكاران 1990،161-153) و كاركرد جنسي (هالوورسن و متس[87] 1992،192-177). دارد. تعارضات زناشويي نيز به عنوان شاخصي در تقابل با سازگاري زناشويي با دامنه گستردهاي از مسائل چون افت سازگاري والدين با فرزندان(كريگ[88] و همكاران 1993،939-931). از سوي ديگر شواهد فزاينده­اي وجود دارد كه كيفيت ارتباطات بين فردي به خصوص ارتباط خانوادگي مي‌توانند بر سلامت اثرگذار باشد چنانچه پژوهش (كيكلت گلاسرونيوتن[89] 2001،503-472). نشان دادكه ازدواج‌هاي ناشاد و عدم رضايت زناشويي اثرات زيان بخش بر سلامت عمومي دارد.

 

2-3-1. علل سازگاري زناشويي

عواملي كه سازگاري زناشويي را تحت تأثير قرار مي‌دهد در فرهنگ‌هاي مختلف متفاوت است. براي مثال كامو در پژوهشي نشان داد كه درآمد شوهران براي همسران ژاپني مهم است اما براي همسران امريكايي مهم نيست (كامو به نقل از هانلر[90] و جنكوز 2005، 136-123). عامل مهم ديگري كه كيفيت زندگي زناشويي را تحت تأثير قرار مي‌دهد سيستم ارزشي و اعتقادي همسران است. تشابه يا تفاوت باورها و ارزش‌هاي زوج، پويايي زندگي زناشويي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين عناصر فرهنگي مي‌تواند ناشي از طبقه، نژاد يا فرايندهاي اجتماعي شدن باشد. در ميان اين عناصر نقش مذهب بسيار مهم است زيرا مذهب يك سيستم اطلاعاتي است (ايمونس[91] 1999،888-873). كه براي زندگي هدفمند اطلاعات و دانش فراهم مي‌كند. دين به عنوان نظام اعتقادي سازمان يافته همراه با مجموعه‌اي از آيين‌ها و اعمال تعريف شده است كه تعيين كننده شيوه پاسخدهي افراد به تجارب زندگي است (زولينگ[92] و همكاران 2006،274-255).

با مروري جامع بر ادبيات روابط صميمي در بين رشته‌هاي گوناگون (روانشناسي اجتماعي و باليني، مطالعات ارتباط،  مطالعات خانواده و جامعه شناسي) سه نوع رفتار دوتايي را به عنوان عوامل بالقوه خطر آفرين يا حفاظت كننده شناسايي كردهاند:1-مهارت‌هاي ارتباط  2-مديريت تعارض  3-صميمت جنسي. (لويس و اسپانير[93] 1979،294-268). با مرور پژوهش‌هاي سه دهه­ي1950 تا1970 نتيجه گرفتند كه مهارت‌هاي ارتباطي به طور مثبتي با كيفيت ازدواج مرتبط هستند. سبك‌هاي دل بستگي و رضايت زناشويي نظريه دل بستگي نيز از طريق توجيه اهميت ارتباط كودك مراقب به درك اثرات دراز مدت تجارب اوليه­ي خانوادگي كمك كه است.

نظريه دلبستگي پيشنهاد مي‌كند كه ماهيت و كيفيت روابط صميمي فرد در بزرگسالي قويابا رويداد‌هاي عاطفي دوران كودكي به ويژه ارتباط كودك، مراقبت تحت تأثير قرار مي‌گيرد (كولينر و ريد1 1990،633-644). سبك‌هاي دلبستگي به عنوان يكي ديگر از متغيرهاي درون فردي اثر گذار بر رضايت زناشويي مورد توجه واقع شده است. (نولروفيني21994،221-199). دريافتند سبك‌هاي دل بستگي زن و شوهر به ميزان دقتي كه آنها پيامهاي غير كلامي همديگر را تفسير مي‌كنند بر ارتباط شان تأثير مي‌گذارند. براي مثال همسري با سبك دل بستگي ايمن با بيشترين دقت و صحت پيام­هاي غير­كلامي همسرش را تفسير مي‌كند. اين پژوهشگران اشاره مي‌كنند كه افراد با سبك دل بستگي ايمن داراي عاطفه تنظيم شده و سبك نا ايمن داراي عاطقه كنترل ناپذير مي‌باشند.

رضايت و سازگاري زناشويي علاوه بر متغيرهايي نظير رضايت از كيفيت زندگي در رابطه جنسي، مديريت تعارض و ارتباط از مهمترين عوامل تعيين كنندي عملكرد بهينه­ي خانواده­ها محسوب ميشوند (گريف 32000،948-962). (برادبري فينچام و بيچ42000،98-964). يك دهه را به بررسي ماهيت و عوامل تعيين كننده­ي رضايت و سازگاري زناشويي پرداختند و بيش از يكصد عنوان تحقيق در زمينه رضايت و سازگاري زناشويي يافتند. گستردگي اين تحقيقات اهميت روز افزون رضايت و سازگاري زناشويي را اثبات مي‌كند (گلس5، 1995) تحقيقات پيشين نشان مي‌دهد كه كيفيت ارتباط زوجين يك عامل پيش‌بيني كننده براي سازگاري آينده‌ي زناشويي است (ويجايالا كشمي6، 1997) يكي از مسائل عمده در برنامه­هاي توانمند سازي زناشويي آموزش مهارت‌هاي ارتباطي است(كاپنتر7، 1989،53-341).

متخصصان علوم رفتاري معتقدند كه يكي از مؤثرترين برنامه­هايي كه به افراد كمك مي‌كند تا زندگي بهتر و سالمتري داشته باشند برنامه‌ي آموزش مهارت زندگي است هدف از اين برنامه كمك به افراد براي شناخت هر چه بهتر خود و برقراري روابط بين فردي مناسب و مؤثر و كنترل هيجانات، مديريت شرايط تنش زا و حل كردن هر چه بهتر مسايل و مشكلات است. (امامي نائيني، 1385)

روابط زناشويي يكي از عوامل پيشرفت اعضاء خانواده در دستيابي به اهداف زندگي است (ساروخاني، 1385). روابط زناشويي به عنوان شاخص اصلي مهار خانواده رابطه­اي است ميان زن و مرد براي زندگي مشترك و تشكيل خانواده(خامنه­اي، 1379). كيفيت روابط زناشويي بر همه ابعاد كاركرد خانواده از جمله پايداري، تداوم حمايت از فرزندان و شادكامي زوجين تأثيرگذار است (ويلكوس و نوك[101]، 2006، پتن، 2000). به ويژه نتايج تحقيقات بيابانگرد و تأثير روابط زناشويي بر بهزستي زنان است (ويلكوس و نوك2006). حال با تو به آن كه زنان به عنوان ركن اساسي تعادل، ارامش و تعالي نظام خانواده و جامعه محسوب مي‌شوند و همچنين با توجه به آنكه به نظر مي‌رسد تعدد نقش زنان چه در خانواده و چه در قالب فرصتهاي شغلي و اجتماعي در دنياي صنعتي امروز،  سبب ساز كاهش شادكامي آن‌ها در مقايسه با مردان گرديده است (استيونسن و ولفرس[102] 2009،225-190). و علاوه بر اين عوامل فرهنگي و اجتماعي موجب گرديده است در تمامي جوامع، زنان در مقايسه با مردان با نابرابري‌هاي جنسيتي،  نابرابري‌هاي شغلي و تهديدهاي اجتماعي بيشتر مواجه شوند(ساماني و فولاد چنگ، 1384). و به لحاظ بهريستي و تجربه شادكامي آسيب پذيرتر گردند پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر .

در واقع مي‌توان گفت خانواده هسته اصلي بهداشت جامعه و روابط زن و شوهر هسته اصلي سلامت خانواده است افزايش روز افزون مشكلات نارضايتي و ناسازگاري زناشويي، افزايش درصد آمار طلاق طي سالهاي اخير و نيز پيامدهاي سوء آن،  ضرورت و اهميت توجه به موضوع روابط زوجين را برجسته ساخته است. در اين چارچوب يكي از مؤثرترين رويكرد‌ها در بررسي شناخت ريشه‌ها و علل مشكلات ارتباطي،  ديدگاه عقلاني؛ عاطفي و رفتاري است. در اين ديدگاه به برداشت‌هاي ذهني و باورها،  تفكرات، انتظارات و اعتبارات فرد و تأثير آن بر رفتارهاي روزمره توجه خاصي مي‌شود. آليس[103] (1978) نظريه پرداز عقلاني، عاطفي، رفتاري، بيماريها و اختلالهاي رواني را ناشي از شناخت‌هاي اشتباه، باورها و عقايد نادرست و نگرش‌هاي غلط مي‌داند. وي تأكيد مي‌كند كه عامل تفكرات غير منطقي و انعطاف ناپذيري تفكر علت اصلي اختلاف‌ها در روابط اجتماعي و به خصوص در روابط زوج‌هاي است. زيرا تفکر غير منطقي تفكري، اغراق آميز، انعطاف ناپذير، مطلق‌گرا، و غير واقعي است (جلال طهراني، 1368) برنشتاين (1989، 370) تأكيد مي‌كند شواهد بسياري نشانگر اين واقعيت است كه مكانيسم‌هاي شناختي بر سازگاري و رضايت زناشويي اثر گذارند به همين دليل معتقد است كه زندگي زناشويي از گزند تفكرات غير منطقي مصوب نمي باشند.

در بررسي مؤلفه‌هاي اثر بخش در سازگاري زناشويي مشخص گشته است كه وجود اختلال رواني در يكي زوجين بر سازگاري زناشويي اثر منفي دارد ) اولري[104] و همكاران 1994،41-33). سازگاري زناشويي احتمالاً به طور خاص به اثرات فشار رواني ناشي از حوادث منفي زندگي نيز حساس است (كرنبلث و همكاران[105] 1994،2802-2791) چنانچه كرنبلث و همكاران مشاهده كردند با افزايش ميزان جراحت همسر سازگاري زناشويي كمتري در انتظار است واين واقعه منجر به كاهش نمرات پرسشنامه سازگاري زناشويي مي‌شود. پژوهش ) سولمون[106] و همكاران 2009،558-546). نيز قدرت بخشيدن را يکي از پيش بين‌هاي سازگاري زناشويي معرفي نموده و اظهار داشته‌اند كه آسيب ديدن اين توانمندي به طور غير مستقيم در اختلال استرس پس از سانحه سازگاري زناشويي را مختل كند. نتايج حاصل از پژوهش در زوجيني که يكي همسر از بيماري سرطان نجات پيدا كره بود نشان داده است كه چهار متغير روانشناختي چون ديدگاه فرد در مورد خودش، ادراك بيمار درباره ديدگاه همسرانشان، ادراك همسران از ديدگاه فرد مثلاً از خودش و ديدگاه شوهران درباره ظاهر جسماني همسرانشان داراي ارتباط معني‌داري با سازگاري زناشويي آنها است. علاوه بر ان دو مؤلفه روانشناختي ديگر نيز داراي ارتباط با اهميت سازگاري زناشويي همسران است اين مؤلفه‌ها عبارتند از:ديدگاه شوهران در مورد خودشان و سطح اشفتگي روانشناختي آنها (وايمنيگ[107] 2002،51-37). راي ارتقاء سازگاري زناشويي در زوجين رويكردهاي درماني متعددي طرح‌ريزي شده‌اند از آن ميان مي‌توان به رويكرد زوج درماني مبتني برخود نظم اشاره كرد.

هالفورد[108] (2001) زوج درماني مبتني بر خود نظم بخشي را از تركيب رويكرد شناختي رفتاري با زوج درماني عاطفه دارد و جهت دستيابي به تغيير رابطه توانا ابداع كرد رويكرد زوج درماني مبتني بر خود نظم بخشي نوعي روان درماني است كه براي بهبود تعارضه‌اي متعالي ناشي از ابعاد مختلف اجتماعي، هيجاني، اقتصادي، و.... به وجود آمده است. اين رويكرد از روش‌هاي رفتاري شناختي، عاطفه‌مدار و بينش‌مدار استفاده مي‌کند تا زوجين رادر جهت دستيابي به تغيير در رابطه توانا سازد. با استفاده از فرايند تغيير در مداخله خود نظم بخشي هر يك از همسران تشويق مي‌شوند كه اهدافي را براي تغيير انتخاب كنند تا با دست‌يابي به آنها،  برمشكل غلبه كنند و در نهايت آن اهداف را تحقق بخشند. (هالفورد، 2001).

 

 

2-4. تحقيقات داخلي

نتايج تحقيق نشان مي‌دهد براساس آزمون همبستگي پيرسون يسن تصير ذهني از بدن عزت نفس با سازگاري زناشويي همبستگي مستقيم وجود داشت  به گونه­اي كه هر چه تصوير ذهني از بدن بالاتر بود فرد داراي عزت نفس بالاتر و در نتيجه داراي سازگاري زناشويي بالاتري و بهتري بودند. نتايج ديگر نيز حاكي ازاين بود كه بين تصوير ذهني از بدن در هنگام تنهايي ، بدن واقعي ،  تصور مردم از بدن ، تصور همسر از بدن  و تصور خانواده همسر از بدن  با سازگاري زناشويي و عزت نفس همبستگي مستقيم وجود داشت اما بين سازگاري زناشويي با تصوير ذهني از بدن ايده­ال ارتباطي مشاهده نشد. براساس آزمون همبستگي پيرسون بين سازگاري زناشويي با سلامت عمومي نيز ارتباط معنا دار و معكوس مشاهده شد به طوري كه باافزايش سلامت عمومي و تصوير ذهني از بدن سازگاري زناشويي نيز افزايش مي‌يابد و با بالا رفتن تصوير ذهني از بدن سازگاري زناشويي نيز بهتر مي­شود و بين تصوير ذهني از بدن و عزت نفس با سازگاري زناشويي همبستگي مستقيم وجود داردو بين سازگاري زناشويي امور مالي و درآمد خانواده نيز ارتباط معناداري وجود داشت . (لطيف نژاد رودسري، رباب؛ كرمي دهكردي، اكرم و همكاران؛1390).

نتيجه تحقيق نشان داد عزت نفس زنان همانند مردان بالا بوده است و اختلاف معناداري وجود نداشته و با افزايش ميزان اعتماد به نقش زنان و مردان سازگاري آنان نيز افزايش مي‌يابد. اما ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد بين ديدگاه زنان و مردان و سازگاري زناشويي آنان ارتباط معناداري وجود دارد. (فولادي، انسيه؛ دانش، ماه­منير و همكاران6 ؛1385) پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر .

 نتيجه تحقيق نشان داد تأثير كل تصوير ذهني از بدن بر سلامت عمومي بيشترين مقدار را داشته كه مجموع تأثير مستقيم و غير مستقيم از طريق عملكرد رابطه جنسي بوده و بيشترين تأثير را بر عملكرد جنسي داشته كه متقابلا برسازگاري زناشويي نيز بيشترين تأثير را داشته است. همچنين بيشترين تأثير تصوير ذهني بر بدن از عملكرد جنسي بوده اين مسير در هر دو گروه (زنان و مردان) معني‌دار بوده است و با بهتر شدن تصوير ذهني از بدن عملكرد جنسي و سلامت عمومي آنان نيز بهتر شده است. (خراشاديزاده، فاطمه؛ كرمي دهكري، اكرم و همكاران، 1390)

نتيجه تحقيق نشان مي‌دهد مطابق نتايج پژوهش ملاحظه شد كه ابعاد موضوعات شخصيتي،  مديريت مالي، روابط جنسي ميزان اثر بخشي مداخله­اي شيوه زندگي بيشتر از روش مداخله­اي حل مشكل خانوادگي بود در ابعاد توانايي حل تعارض و ارتباط با اقوام و دوستان روش حل مشكل خانوادگي بيش از روش مداخله تغيير شيوه زندگي بود هرچند اين تفاوتها از نظر آماري (در سطح (05/0 a≤) معناداري نبود بنابراين توصيه مي‌شود براي زوجيني كه در زمينه حل تعارض و ارتباط با اقوام و دوستان دچار ناسازگاري زناشويي هستند ترجيحاً از روش مداخله­اي حل مشكل خانوادگي و براي زوجيني كه در زمينه موضوعات شخصيتي مديريت مالي و روابط جنسي با هم مشكل دارند ترجيحاً از روش مداخله­اي تغيير شيوه زندگي استفاده شود. و بين سه گروه مورد مقايسه در مؤلفه­هاي موضوعات شخصيتي، ارتباط دوتايي، حل تعارض، مديريت مالي و روابط جنسي در سطح (01/0a≤) و در مؤلفه ارتباط با اقوام و دوستان در سطح (05/0 a≤) تفاوت معناداري وجود دارد. در حالي كه در مؤلفه‌هاي فعاليت‌هاي اوقات فراغت، وظايف والديني و جهت‌گيري مذهبي بين سه گروه آماري معناداري در سطح (05/0a≤) ديده نشد. (احمدي، خدابخش؛ نوابي نژاد، شكوه، اعتمادي، احمد)

 يافته­هاي تحقيق نشان داد از ميان سبك­هاي حل تعارض بين فردي، حل تعارض سازنده، سبك مصالحه‌گرانه با سازگاري زناشويي همبستگي معناداري داشتند. همچنين بين سبك­هاي حل تعارض غيرسازنده و سازگاري زناشويي رابطه معناداري مشاهده نشد. يافته‌هاي اين بخش از پژوهش درباره رابطه بين سبك حل تعارض سازنده و سازگاري زناشويي با نتايج پژوهش‌هايي كه به منظور بررسي تأثير آموزش الگوهاي سالم ارتباطي و حل تعارض صورت گرفته همسو مي‌باشد.

اين پژوهش به نقش تأثير آموزش مهارت‌هاي حل تعارضات زناشويي بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر دست يافته و تأكيد مي‌كند آموزش مهارت‌هاي لازم جهت حل تعارضات زناشويي از بهبود روابط متقابل زن و شوهر مفيد است. (حاجي ابول‌زاده71، 1385؛ شفيعي‌نيا 71، 1381، افخمي و همكاران3، 1386؛ قليلي و همكاران2، 1385)

يافته‌ها نشان داد با افزايش صميميت جنسي، ارتباط مثبت زوجين و به كارگيري مكانيسم حل تعارض رضايت زناشويي نيز افزايش پيدا مي‌كند و نتايج نشان مي‌دهد همبستگي‌هاي بين رضايت زناشويي با فرايند تعاملي تعارض، صميمت جنسي و ارتباط با اقوام و دوستان همه در حد بالا و در جهت پيش‌بيني شده و به‌طور آماري معنادار بودند. به عبارتي تحليل مديريت تعارض نيز توانست به طور معناداري در رابطه­ي با ميان سبك‌هاي دل بستگي و رضايت زناشويي وساطت کند و نتايج نشان داد مديريت تعارض از طرفي با هر دو سبك دل بستگي اجتنابي و اضطرابي رابطه منفي معناداري از طرفي با مسير رضايت زناشويي رابطه مثبت و معنادار داشت. عامل مديريت و تعارض به عنوان عامل واسطه­اي در رسيدن به رضايت زناشويي موقعي برجسته­تر مي‌شود كه بدانيم اين عامل حتي در افراد اجتنابي كه عموماً در تبيين‌هاي خطي رضايت زناشويي پايين برايشان متصور است نقش تسهيل گري خود را نمايان مي‌سازد. به اين شيوه كه افراد اجتنابي و قتي در مسائلي با همسران خويش اختلاف نظر دارند عدم پرداختن به آن و دوري از مشاجره را پيشه مي‌كنند اين خود مي‌تواند رفتارهاي منفي تعارض از جمله سرزنش گري- تحقير و تنبيه را حذف كند. نتايج اين پژوهش شخصاً به مشاوران خانواده وازدواج كمک خواهد كرد تا با آموزش مهارت‌هاي ارتباط بين فردي يا مديريت تعارض و صميميت افزايي جنسي وروابط جنسي براي ارتقاي كيفيت زندگي زناشويي و رضايت زناشويي عمل كنند. (عارفي، محسن‌زاده2، 1391)

سازگاري زناشويي بر ميزان سلامت رواني، رضايت از زندگي و حتي مسائل مالي،  ارتباط با اقوام و دوستان، اوقات فراغت و رضايت از شغل تأثير گذار است. نتايج تحقيق نشان داد بيشترين ميزان ناسازگاري زناشويي در زمينه توانايي حل تعارض و روابط جنسي بود. لازمه توانايي حل تعارض و بهبود روابط جنسي داشتن مهارت‌هايي است كه قابل آموزش و يادگيري هستند از طريق افزايش مهارت‌هاي زوجين در ابعاد مختلف حل تعارض، امور مالي، اوقات فراغت، روابط جنسي مي‌توان ميزان سازگاري زناشويي در نهايت ميزان رضايت از زندگي را در آنها افزايش داد. يافته­ها نشان مي‌دهد ميزان سازگاري زناشويي در زنان بيش از مردان مي‌باشد.

نتلايج حاصل از مقايسه نشان مي‌دهد بجز در زمينه فعاليتهاي اوقات فراغت در ساير ابعاد از قبيل موضوعات شخصيتي، ارتباط دوتايي، حل تعارض، مديريت امور مالي، روابط جنسي والديني (تربيت فرزند)، ارتباط با اقوام و دوستان، جهت‌گيري مذهبي بين زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد با توجه به ابعاد مذكور ميزان رضايت زناشويي در بين زنان پايين تر از مردان است. (فتحي و خدابخشي، 1384)

همچنين تحقيقات متعددي نشان داده است كه بين رابطه جنسي و سازگاري زناشويي ارتباط مثبت و معني‌داري وجود دارد. (مظاهري، محمدعلي4، 1379) پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

 

 

2-5. تحقيقات خارجي

تحقيق دي ماريا[109] (1998)، رضايت جنسي نشان مي‌دهد كه بين رضايت زناشويي بالاتر و رضايت از رابطه جنسي بالاتر ارتباط مؤثري وجود دارد.

 تحقيق سندرسون و كانتور [110] (2001) نشان مي‌دهد كه گذراندن وقت با همسر خود رضايت كلي رابطه را پيش‌بيني مي‌كند. زوج­هايي كه فعاليت­هاي تفريحي مشتركي شركت مي‌كنند نسبت به آن دسته از زوج­هاي كه اين را انجام نمي­دهند، احساس رضايتمندي بيشتري دارند.

تحقيقات ديكسون [111] (1985)، در ارزيابي خود در زمينه رضايتمندي جنسي و شادكامي زناشويي نشان داد كساني كه رضامندي جنسي نمره بالايي بدست آورده­اند از زندگي زناشويي رضايت بيشتري دارند مشكلات جنسي يكي از عواملي است كه در ازواج‌هاي موفق و پايدار نيز مي‌تواند سبب بروز مشكلات زناشويي شود.

 سانگ[112] (1995) در ارزيابي ميزان رضامندي جنسي ميان همسران كره­اي مقيم آمريكا دريافت كه شوهران بيش از زنان از كيفيت رابطه­ي جنسي خود رضايت دارند. ميزان عزت نفس، نگرش مثبت و همدلي زن و شوهر با ارضاي جنسي بهتر و كاملتر مرتبط شناخته شد و با رضامندي جنسي در جوان­ترها همبستگي بيشتري داشته است. همچنين تفاوت فرهنگي زن و شوهر از ميزان رضايت جنسي آنها مي‌كاست.

نتيجه تحقيق گريف و همكاران[113] (2001) نشان داد هماهنگي بالايي بين فعاليت جنسي كه زوجين تمايل دارند و فعاليتهاي جنسي كه زوجين تجربه مي‌كنند ديده شده است. در يك مطالعه­اي كه در آن ويژگيهاي خانواده داراي عملكرد خوب بررسي شد معلوم گرديد كه رضايت از روابط جنسي همبستگي معني‌داري با سطح عملكرد خانواده دارد.

 نتيجه تحقيق وبستر و همكاران[114] (2003) ميرزا و همكاران (2005) مارخام و همكاران(2005). نشان داده است كه نارضايتي از بدن يكي از عوامل مهم در پيش‌بيني عزت نفس فرد است با پايين آمدن ميزان رضايت فرد از ظاهر جسماني‌اش عزت نفس وي نيز آسيب مي‌بيند البته رابطه بين عزت نفس و اين نارضايتي را مي‌توان رابطه متقابل دانست.

نتيجه تحقيقات گيلبرت و مي‌­ير[115] (2005) نشان داده كه عزت نفس پايين مي‌تواند نارضايتي از بدن را پيش‌بيني كند و به عبارتي ديگر فردي كه عزت نفس پاييني دارد از جنبه‌هاي مختلف وجود از جمله ظاهر جسماني­اش رضايت كمتري دارد.

 نتيجه تحقيق لو[116] (2005) نشان داد زماني كه تصوير ذهني خوبي از بدن خود ندارند داراي عزت نفس پايين در نتيجه با همسران خود نيز رابطه خوبي ندارند و نيز در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه زناني كه در شهر زندگي مي‌كنند و داراي تحصيلات بالاتري هستند نسبت به تصوير ذهني از بدن خود نگراني بيشتري دارند. در اين تحقيق بين سازگاري زناشويي با ميزان درآمد نيز ارتباط معناداري وجود داشت.

تحقيق آبرهام و براين[117] (2000) نشان مي‌دهد هر زماني که يکي يا هر دو همسر از سبک مديريت تعارض رقابتي استفاده مي‌کردند، سطح پايين رضايت زناشويي را گزارش مي‌کردند. يافته‌هاي پژوهش رابطه بين سبک حل تعارض مصالحه گرانه و سازگاري زناشويي با يکديگر همسو مي‌باشد پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر .

تحقيق فيني[118] (1999) نشان داد تعارض مهمترين عامل واحدي است که رضايت زناشويي را در مردان پيش‌بيني مي‌کند. بر اساس نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام ويژگي‌هاي شخصيت و سبک‌هاي حل مطالعه بر سازگاري زناشويي سرتيپ شخصيتي با وجدان بودن،  روان رنجوري،  دلپذير بودن،  سبک همراهانه حل تعارض بين فردي سازگاري زناشويي را پيش‌بيني مي‌کنند.

تحقيق ناکونزي و راجرز[119] ( 1995) نشان داد تأثير تغيير شيوه زندگي در بهبود و سازگاري همسران در زمينه مسائل مالي، با يافته‌هاي گريف مالحرب[120] ( 2001) همسو است.

تحقيق والدينگر و همکاران[121] ( 2004) نشان مي‌دهد که زوج‌هاي سازگار و خوشحال همدلي بيشتري را نسبت به زوج‌هاي ناسازگار از خود نشان مي‌دهند اين مهارت‌ها سبب مي‌شود که هر يک از زوجين بر اين احساس واقعي دست يابند که طرف مقابل را درک کنند و همين امر سبب مي‌شود که در اين زوجين احساس شادي و شادماني از زندگي خودشان شکل گيرد. لذا مي‌توان گفت تسلط زوجين بر مهارت‌هاي اساسي زندگي باعث حفظ عملکرد خوب و متعادل خانواده و بهبود در دروابط با اقوام و دوستان در مقابل موقعيت‌هاي نامطلوب شده و باعث رسيدن خانواده به اهداف خود مي‌شود که اين امر باعث افزايش رضايت و سازگاري زناشويي مي‌شود. ارتباط ميان فردي و ارتباط با اقوام و دوستان تأثير مثبتي بر سازگاري زناشويي دارد. هنگامي که زوجين نحوه ارتباط صحيح و مؤثر را بياموزند به پيامهاي کلامي و غير کلامي موجود در ارتباط توجه کنند و گوش دادن فعال را بياموزند روابط آنها بهبود يافته و در نتيجه سازگاري در زندگي زناشويي افزايش مي‌يابد.

 وقتي ارتباط به شيوه مناسب برقرار شود زوجين به همديگر نزديکتر مي‌شوند و افکار و احساسات خود را به ميزان بيشتري با هم در ميان مي‌گذارند و از بروز هر گونه سوء تفاهم احتمالي که سبب بسياري از اختلاف‌ها و تعارضات زناشويي مي‌شود جلوگيري مي‌کنند. مهارت‌هاي ارتباطي باعث درک متقابل زوجين مي‌گردد که اين روند باعث افزايش و رضايت زناشويي مي‌گردد. سندرسون و کانتور[122] (2001) دريافتند که گذراندن وقت با همسر خود و ارتباط با اقوام و دوستان و گذراندن اوقات فراغت و رضايت کلي رابطه را پيش‌بيني مي‌کند و زوج‌هايي را که در فعاليت‌هاي تفريحي مشترک شرکت مي‌کنند نسبت به آن دسته از زوج‌هايي که اين کار را نمي‌کنند احساس رضايتمندي بيشتري از زندگي دارند.

 

 

 

 

فصل سوم 

روش تحقيق   

3-1. روش‌

روش اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است.

 

3-2. جامعه آماري و حجم نمونه

 جامعه آماري شامل 3801 نفر كارمندان زن دانشگاه علوم پزشكي كرمان مي‌باشند بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 380 نفر در نظر گرفته مي‌شود. روش نمونه‌گيري تصادفي ساده بر اساس اسامي کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکي کرمان خواهد بود.

 

3-3. ابزارگردآوري داده‌ها:

3-3-1. پرسشنامه نگراني از تصويربدني:

اين پرسشنامه حاوي 19 آيتم است که به بررسي نارضايتي ونگراني فرد درباره ظاهرش مي‌پردازد. اين ابزار دو عامل دارد که عامل اول نارضايتي و خجالت فرد از ظاهر خود، وارسي کردن و مخفي کردن نقايص ادراک شده را در بر مي‌گيرد. عامل دوم ميزان تداخل نگراني در باره ظاهر را در عمل کرد اجتماعي فرد نشان مي‌دهد. ليتيون و همکاران[123] (2005،241-229). ضريب آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه را براي کل سوال‌ها؛ عامل اول و عامل دوم بترتيب 93/0%، 92/0% و76/0% گزارش کردند. خصوصيات روانسنجي اين ابزار در جامعه ايران نيزرضايت بخش گزارش شده است (سجادي نژاد، محمدي، 1384).

 

 

 

 

3-3-2. پرسش نامه­ي عزت نفس کوپراسميت:

از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت که داراي 58 ماده بود استفاده گرديدپايايي اين آزمون توسط کوپراسميت و با روش باز آزمايي 88% وسبحاني (1385) 83% به دست آمده است.

روايي آن نيز مورد تاييد بهرامي و دلاور قرار گرفته است. شيوه نمره گذاري به صورت صفر در مقابل پاسخ خير و يک در مقابل پاسخ بلي است. حجم نمرات ميزان نمره عزت نفس فرد است (جعفري25، 1389). در اين پژوهش مشاوره گروهي بر اساس رويکردهاي درماني، يک گروه آزمايش (رويکرد واقعييت درماني) به مدت9 جلسه و با گروه آزمايش (رويکرد فنسيست درماني) به مدت10 جلسه برگزار شده يک هفته پس از پايان جلسات، پرسشنامه هويت شخصي و عزت نفس به هر سه گروه داده شد. و با بکارگيري روش آمار توصيفي و Spss داده‌هاي حاصل، استفاده از نرم افزار استنباطي پردازش شده است. در توصيف داده‌ها نه تنها از نمودار و جداول بلکه از محاسبه فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد هم استفاده شده و در سنجش استنباطي براي آزمون فرضيه‌هاي آماري از تحليل واريانس يک طرفه و سپس آزمون تعقيبي شفه استفاده گرديد.

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

3-3-3. سازگاري زناشويي انريچ

پرسش نامه انريچ كه فرم 47 سوالي آن را سليمانيان و نوابي نژاد (1373) در ايران هنجاريابي نموده­اند و در اين بررسي به كار برده شده است. فرم 47 پرسشي آن را فوورس والسون[124] (1993) و فرم 25 پرسشي آن وادسباي[125] (1998) هنجاريابي و معرفي نمودند. روايي فرم كوتاه اين پرسشنامه با روش ضريب آلفاي كروبناخ 95% (سليمانيان و نوابي نژاد، 1373 و پايايي آن به روش باز آزمايي به فاصله يکهفته 94% (مهدويان، 144، 1376) بدست آمده است. فوورس والسون (1993،1-10) ضريب روايي پرسش نامه را در كار باليني بين 85% تا 95% بدست آورده­اند. ابعاد سازگاري مورد سنجش در اين پرسش نامه، موضوعات شخصي، روان دوتايي همسران، حل تعارض، مسايل مالي، اوقات فرغت، روان جنسي، تربيت فرزند، ارتباط با اقوام و دوستان و جهت‌گيري مذهبي هستند. در اين روش پرسش نامه کمترين نمره 47 و بيشترين نمره 235 مي‌باشد و افرادي كه نمرات آنها زير 150 است داراي ميزاني از ناسازگاري زناشويي هستند.

 

 

3-4. روش اجرا

ابتدا بر اساس نمونه‌گيري تصادفي کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکي کرمان بر اساس حجم نمونه 380 نفر انتخاب شدند سپس توضيحات کلي در مورد تحقيق ارائه شد.

 

3-4-1. روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها

تحليل رگرسيون به منظور تحليل آماري دادها از روش‌هاي آماري توصيفي، انحراف معيار، ميانگين؛ چولگي، كشيدگي، دامنه نمرات و فراواني و درصد فراواني استفاده شده و در قسمت استنباطي روش تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

نتايج

 

 

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

4-1- توصيف ويژگي‌هاي زمينه‌اي پاسخگويان

4-1-1. وضعيت سن پاسخگويان:

      با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها 15 درصد از پاسخگويان مورد بررسي در گروه نمونه کمتر از 25 سال،  3/35 درصد 25 تا 35 سال و 7/49 درصد بيشتر از 35 سال سن داشته اند.  (جدول و نمودار 4-1).

 

جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سن

درصد فراواني تجمعي

درصد فراواني

فراواني

سن

0/15

0/15

57

کمتر از 25 سال

3/50

3/35

134

25 تا 35 سال

0/100

7/49

189

بيشتر از 35 سال

-

0/100

380

کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-1: درصد فراواني سن پاسخگويان

 

 

4-1-2. وضعيت ميزان تحصيلات پاسخگويان

   با توجه به تجزيه و تحليل داده‌ها ميزان تحصيلات 3/1 درصداز پاسخگويان مورد بررسي در گروه نمونه ابتدايي،  5/4 درصد سيکل، 15 درصد ديپلم، 2/14 درصد فوق ديپلم، 2/43 درصد ليسانس، 9/18 درصد فوق ليسانس و 9/2 درصد دکترا بوده است. (جدول و نمودار 4-2).

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

جدول 4-2: توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات

درصد فراواني تجمعي

درصد فراواني

فراواني

ميزان تحصيلات

3/1

3/1

5

ابتدايي

8/5

5/4

17

سيکل

8/20

0/15

57

ديپلم

0/35

2/14

54

فوق ديپلم

2/78

2/43

164

ليسانس

1/97

9/18

72

فوق ليسانس

0/100

9/2

11

دکترا

-

0/100

380

کل

 

 

نمودار 4-2: درصد فراواني ميزان تحصيلات پاسخگويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2. توصيف وضعيت متغيرها

4-2-1. وضعيت تصوير بدني پاسخگويان چگونه است؟

نمره متغير تصوير بدني از طريق محاسبه جمع نمره‌هاي 19 سؤال پرسش نامه تصوير بدني حاصل شده است و براي توصيف اين متغير نمرات آن به سه تصوير منفيٰ، بينابين و مثبت تقسيم گرديد. از بين 380 پاسخگوي مورد بررسي، تصوير از بدن12 نفر (2/3 درصد) منفي ؛ 164 نفر (2/43 درصد) بينابين و204 نفر (6/53 درصد) تصوير از بدن مثبت داشته‌اند. (جدول 4-3 و نمودارهاي 4-3 و 4-4).  

 

 

جدول 4-3: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير تصوير بدني پاسخگويان

دامنه نمرات

کشيدگي

چولگي

انحراف معيار

ميانگين

درصد فراواني

فراواني

تصوير بدني

94- 19

32/5

74/1-

43/12

54/75

2/3

12

منفي

2/43

164

بينابين

6/53

204

مثبت

0/100

380

کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-3 درصد فراواني وضعيت تصوير بدني پاسخگويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-4 توزيع نرمال و آماره‌هاي توصيفي وضعيت تصوير بدني پاسخگويان

 

4-2-2: وضعيت سازگاري زناشوئي پاسخگويان چگونه است؟

نمره متغيرسازگاري زناشوئي از طريق محاسبه جمع نمره‌هاي 47 سؤال پرسشنامه سازگاري زناشوئي حاصل شده است و براي توصيف اين متغير نمرات آن به سه رده کمٰ، متوسط و زياد تقسيم گرديد. از بين 380 پاسخگوي مورد بررسي، 13 نفر(4/3 درصد) سازگاري زناشوئي کم؛ 324 نفر (3/85 درصد) متوسط و43 نفر (3/11 درصد) سازگاري زناشوئي زياد داشته اند (جدول 4-4 و نمودارهاي 4-5 و 4-6).  

 

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

جدول 4-4 توزيع فراواني وآماره‌هاي توصيفي سازگاري زناشوئي پاسخگويان

دامنه نمرات

کشيدگي

چولگي

انحراف معيار

ميانگين

درصد فراواني

فراواني

سازگاري زناشوئي

211- 62

3/5

14/0-

65/19

47/142

4/3

13

کم

3/85

324

متوسط

3/11

43

زياد

-

380

کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-5 درصد فراواني وضعيت سازگاري زناشوئي پاسخگويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

نمودار 4-6: توزيع نرمال و آماره‌هاي توصيفي وضعيت سازگاري زناشوئي پاسخگويان

 

4-2-3: وضعيت عزت نفس پاسخگويان چگونه است؟

نمره متغير عزت نفس از طريق محاسبه جمع نمره‌هاي 50 سؤال پرسشنامه عزت نفس حاصل شده است از بين 380 پاسخگوي مورد بررسي، 205 نفر (9/53 درصد)  عزت نفس پايين و 175 نفر (1/46 درصد)  عزت نفس بالا داشتند (جدول 4-5 و نمودارهاي 4-7 و 4-8).

 

جدول 4-5: توزيع فراواني وضعيت عزت نفس پاسخگويان

دامنه نمرات

کشيدگي

چولگي

انحراف معيار

ميانگين

درصد فراواني

فراواني

عزت نفس

 

 

47-5

 

 

74/2

 

 

60/0

 

 

26/6

 

 

11/26

9/53

205

پايين

1/46

175

بالا

0/100

380

کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-7: درصد فراواني وضعيت عزت نفس پاسخگويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-8: توزيع نرمال و آماره‌هاي توصيفي وضعيت عزت نفس پاسخگويان

 

 

4-3. بررسي فرضيه اصلي

4-3-1. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها رابطه دارد.

رابطه خطي روابط تصوير بدني (X1) و عزت نفس (X2) با سازگاري زناشويي (Y) با استفاده از مدل رگرسيون خطي زير تعيين مي‌گردد:

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε

در اين مدل، براي تعين رابطه فوق، فرضيه‌هاي آماري به صورت زير مي‌باشند:

H0  مدل رگرسيون خطي نيست

H1  مدل رگرسيون خطي است

H01: β1 = 0     H02: β2 = 0

 H11: β1 ≠ 0     H12: β2 ≠ 0

با توجه به اين كه pـ‌ مقدار محاسبه شده از آزمون (000/0) كمتر از سطح معني‌دار 05/0 ا ست، لذا در اين سطح، H0 رد مي‌شود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي معني‌دار مي‌باشد، يعني بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها رابطه خطي معني‌داري وجود دارد. ضريب همبستگي 768/0 =r مي‌باشد که نشان دهنده ميزان رابطه تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها مي‌باشد و با توجه به اينکه سطح معني‌داري برابر000/0 و کوچکتر از سطح05/0= α است بنابراين اين رابطه معني‌دار مي‌باشد. با توجه به اينکه مقدار R2adj (تعديل شده R2)،  برابر با 59/0 مي‌باشد، پس متغير‌هاي وارد شده در اين مدل 59/0 واريانس سازگاري زناشويي زنان را تبيين مي‌کنند (جدول 4-6).

جدول 4-6. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها

منبع تغييرات

مجموع ‌مربعات

درجه آزادي

ميانگين‌ مربعات

R

R2

مقدارF

pـ‌مقدار

رگرسيون

67/86360

2

33/43180

768/0

59/0

63/271

000/0

باقي مانده

07/59930

377

97/158

جمع

74/14290

379

-

 

همچنين با توجه به pـ‌ مقدار محاسبه شده در آزمون ضرايب مدل رگرسيون، H02 H01 در سطح 05/0 رد مي‌شوند، چون با توجه به مقدار t که براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 55/6 و 49/18 با معني‌داري000/0 مي‌باشند پس سازگاري زناشويي زنان با توجه به تصوير بدني و عزت نفس زنان متفاوت مي‌باشد، و با توجه به مقدار β براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 23/0 و 65/0 مي‌باشد پس با تصوير بدني و عزت نفس زنان مي‌توان به ترتيب 23/0 و 65/0 سازگاري زناشويي آنها را پيش‌بيني کرد (جدول 4-7).

 

جدول 4-7. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها

متغير

برآورد B

خطاي معيار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـ‌مقدار

ثابت

29/61

22/4

-

53/14

000/0

تصوير بدني

37/0

056/0

23/0

55/6

000/0

عزت نفس

05/2

11/0

65/0

49/18

000/0

 

 

اعتبار مدل

با توجه به اينكه مقدار آماره دوبين ـ واتسون (87/1=D) در دامنه 5/1 تا 5/2 قرار دارد، لذا مي‌توان گفت خطاها ناهمبسته‌اند. همچنين با توجه به عدم روند خاص در نمودار باقيمانده‌هاي استاندارد شده ر برابر مقادير برازش شده استاندارد، دليلي بر ناثابت بودن واريانس خطاها پيدا نشده است(نمودار 4-9).

پرسش مهر - پرسش مهر 19 - پرسش مهر رئیس جمهور - پرسش مهر 97 - مقاله پرسش مهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-9. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها

 

 

 

4-4. بررسي فرضيه‌هاي فرعي

4-4-1. تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد.

رابطه خطي روابط تصوير بدني (X1) و عزت نفس (X2) با حل تعارض (Y) با استفاده از مدل رگرسيون خطي زير تعيين مي‌گردد:

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε

در اين مدل، براي تعين رابطه فوق، فرضيه‌هاي آماري به صورت زير مي‌باشند:

H0  مدل رگرسيون خطي نيست

H1  مدل رگرسيون خطي است

H01: β1 = 0     H02: β2 = 0

 H11: β1 ≠ 0     H12: β2 ≠ 0

 

با توجه به اين كه pـ‌مقدار محاسبه شده از آزمون (000/0) كمتر از سطح معني‌دار 05/0 ا ست، لذا در اين سطح، H0 رد مي‌شود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي معني‌دار مي‌باشد، يعني بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه خطي معني‌داري وجود دارد. ضريب همبستگي 52/0 =r مي‌باشد که نشان دهنده ميزان رابطه تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها مي‌باشد و با توجه به اينکه سطح معني‌داري برابر000/0 و کوچکتر از سطح 05/0= α است بنابراين اين رابطه معني‌دار مي‌باشد. با توجه به اينکه مقدار R2adj (تعديل شده R2)، برابر با 27/0 مي‌باشد، پس متغير‌هاي وارد شده در اين مدل 27/0 واريانس حل تعارض زنان را تبيين مي‌کنند (جدول 4-8).

جدول 4-8. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها

منبع تغييرات

مجموع ‌مربعات

درجه آزادي

ميانگين‌ مربعات

R

R2

مقدارF

pـ‌مقدار

رگرسيون

51/1043

2

75/521

52/0

27/0

65/70

000/0

باقي مانده

22/2784

377

38/7

جمع

33/3827

379

-

 

همچنين با توجه به pـ‌ مقدار محاسبه شده در آزمون ضرايب مدل رگرسيون، H02, H01 در سطح 05/0 رد مي‌شوند، چون با توجه به مقدار t که براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 86/3 و 1/9 با معني‌داري000/0 مي‌باشند پس حل تعارض زنان با توجه به تصوير بدني و عزت نفس آنها متفاوت مي‌باشد، و با توجه به مقدار β براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 18/0 و 43/0 مي‌باشد پس با تصوير بدني و عزت نفس زنان مي‌توان به ترتيب 18/0 و 43/0 حل تعارض آنها را پيش‌بيني کرد (جدول 4-9).

 

جدول 4-9. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها

متغير

برآوردB

خطاي معيار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـ‌مقدار

ثابت

003/6

91/0

-

6/6

000/0

تصوير بدني

046/0

012/0

18/0

86/3

000/0

عزت نفس

22/0

024/0

43/0

1/9

000/0

 

 

اعتبار مدل

با توجه به اينكه مقدار آماره دوبين ـ واتسون (87/1=D) در دامنه 5/1 تا 5/2 قرار دارد، لذا مي‌توان گفت خطاها ناهمبسته‌اند. همچنين با توجه به عدم روند خاص در نمودار باقيمانده‌هاي استاندارد شده در برابر مقادير برازش شده استاندارد، دليلي بر ناثابت بودن واريانس خطاها پيدا نشده است (نمودار 4-10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-10. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها

 

 

4-4-2. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها رابطه دارد.

رابطه خطي روابط تصوير بدني (X1) و عزت نفس (X2) با سازگاري در مسائل مالي (Y) با استفاده از مدل رگرسيون خطي زير تعيين مي‌گردد:

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε

در اين مدل، براي تعين رابطه فوق، فرضيه‌هاي آماري به صورت زير مي‌باشند:

H0  مدل رگرسيون خطي نيست.

H1  مدل رگرسيون خطي است.

H01: β1 = 0     H02: β2 = 0

 H11: β1 ≠ 0     H12: β2 ≠ 0

 

با توجه به اين كه pـ‌مقدار محاسبه شده از آزمون (000/0) كمتر از سطح معني‌دار 05/0 ا ست، لذا در اين سطح، H0 رد مي‌شود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي معني‌دار مي‌باشد، يعني بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها رابطه خطي معني‌داري وجود دارد. ضريب همبستگي 49/0 =r مي‌باشد که نشان دهنده ميزان رابطه تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها مي‌باشد و با توجه به اينکه سطح معني‌داري برابر000/0 و کوچکتر از سطح05/0= α است بنابراين اين رابطه معني‌دار مي‌باشد. با توجه به اينکه مقدار R2adj (تعديل شده R2)،  برابر با 24/0 مي‌باشد، پس متغير‌هاي وارد شده در اين مدل 24/0 واريانس سازگاري در مسائل مالي زنان را تبيين مي‌کنند (جدول 4-10).

 

جدول 4-10. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها

منبع تغييرات

مجموع ‌مربعات

درجه آزادي

ميانگين‌ مربعات

R

R2

مقدارF

pـ‌مقدار

رگرسيون

82/1133

2

91/566

49/0

24/0

91/60

000/0

باقي مانده

86/3506

377

31/9

جمع

68/4642

379

-

 

همچنين با توجه به pـ‌ مقدار محاسبه شده در آزمون ضرايب مدل رگرسيون، H02, H01 در سطح 05/0 رد مي‌شوند، چون با توجه به مقدار t که براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 77/3 و 31/8 با معني‌داري000/0 مي‌باشند پس سازگاري در مسائل مالي زنان با توجه به تصوير بدني و عزت نفس آنها متفاوت مي‌باشد، و با توجه به مقدار β براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 18/0 و 4/0 مي‌باشد پس با تصوير بدني و عزت نفس زنان مي‌توان به ترتيب 18/0 و 4/0  سازگاري در مسائل مالي آنها را پيش‌بيني کرد (جدول 4-11).

 

جدول 4-11. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها

متغير

برآوردB

خطاي معيار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـ‌مقدار

ثابت

8/5

02/1

-

68/5

000/0

تصوير بدني

051/0

014/0

18/0

77/3

000/0

عزت نفس

22/0

027/0

4/0

31/8

000/0

 

 

اعتبار مدل

با توجه به اينكه مقدار آماره دوبين ـ واتسون (52/1=D) در دامنه 5/1 تا 5/2 قرار دارد، لذا مي‌توان گفت خطاها ناهمبسته‌اند. همچنين با توجه به عدم روند خاص در نمودار باقيمانده‌هاي استاندارد شده در برابر مقادير برازش شده استاندارد، دليلي بر ناثابت بودن واريانس خطاها پيدا نشده است (نمودار 4-11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-11. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها

 

4-4-3. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها رابطه دارد.

رابطه خطي روابط تصوير بدني (X1) و عزت نفس (X2) با سازگاري در روابط جنسي (Y) با استفاده از مدل رگرسيون خطي زير تعيين مي‌گردد:

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε

در اين مدل، براي تعين رابطه فوق، فرضيه‌هاي آماري به صورت زير مي‌باشند:

H0  مدل رگرسيون خطي نيست

H1  مدل رگرسيون خطي است

H01: β1 = 0     H02: β2 = 0

 H11: β1 ≠ 0     H12: β2 ≠ 0

با توجه به اين كه pـ‌ مقدار محاسبه شده از آزمون (000/0) كمتر از سطح معني‌دار 05/0 ا ست، لذا در اين سطح، H0 رد مي‌شود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي معني‌دار مي‌باشد، يعني بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها رابطه خطي معني‌داري وجود دارد. ضريب همبستگي 61/0 =r مي‌باشد که نشان دهنده ميزان رابطه تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها مي‌باشد و با توجه به اينکه سطح معني‌داري برابر000/0 و کوچکتر از سطح05/0= α است بنابراين اين رابطه معني‌دار مي‌باشد. با توجه به اينکه مقدار R2adj (تعديل شده R2)،  برابر با 37/0 مي‌باشد، پس متغير‌هاي وارد شده در اين مدل 37/0 واريانس سازگاري در روابط جنسي زنان را تبيين مي‌کنند
(جدول 4-12).

 

جدول 4-12. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها

منبع تغييرات

مجموع ‌مربعات

درجه آزادي

ميانگين‌ مربعات

R

R2

مقدارF

pـ‌مقدار

رگرسيون

67/1491

2

83/745

61/0

37/0

74/110

000/0

باقي مانده

01/2539

377

73/6

جمع

68/4030

379

-

 

 

همچنين با توجه به pـ‌ مقدار محاسبه شده در آزمون ضرايب مدل رگرسيون، H02, H01 در سطح 05/0 رد مي‌شوند، چون با توجه به مقدار t که براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 23/3 و 38/12 با معني‌داري000/0 مي‌باشند پس سازگاري در روابط جنسي زنان با توجه به تصوير بدني و عزت نفس آنها متفاوت مي‌باشد، و با توجه به مقدار β براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 14/0 و 54/0 مي‌باشد پس با تصوير بدني و عزت نفس زنان مي‌توان به ترتيب 14/0 و 54/0  سازگاري در روابط جنسي آنها را پيش‌بيني کرد (جدول 4-13).

 

 

جدول 4-13. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها

متغير

برآوردB

خطاي معيار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـ‌مقدار

ثابت

19/5

67/0

-

98/5

000/0

تصوير بدني

037/0

011/0

14/0

23/3

000/0

عزت نفس

283/0

023/0

54/0

38/12

000/0

 

اعتبار مدل

با توجه به اينكه مقدار آماره دوبين ـ واتسون (1/2=D) در دامنه 5/1 تا 5/2 قرار دارد، لذا مي‌توان گفت خطاها ناهمبسته‌اند. همچنين با توجه به عدم روند خاص در نمودار باقيمانده‌هاي استاندارد شده در برابر مقادير برازش شده استاندارد، دليلي بر ناثابت بودن واريانس خطاها پيدا نشده است (نمودار 4-12) درب ضد سرقت.

کرکره برقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-12. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها

 

4-4-4. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه دارد.

رابطه خطي روابط تصوير بدني (X1) و عزت نفس (X2) با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت (Y) با استفاده از مدل رگرسيون خطي زير تعيين مي‌گردد:

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε

در اين مدل، براي تعين رابطه فوق، فرضيه‌هاي آماري به صورت زير مي‌باشند:

H0  مدل رگرسيون خطي نيست

H1  مدل رگرسيون خطي است

H01: β1 = 0     H02: β2 = 0

 H11: β1 ≠ 0     H12: β2 ≠ 0

ترخیص کالا

با توجه به اين كه pـ‌ مقدار محاسبه شده از آزمون (000/0) كمتر از سطح معني‌دار 05/0 ا ست، لذا در اين سطح، H0 رد مي‌شود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي معني‌دار مي‌باشد، يعني بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه خطي معني‌داري وجود دارد. ضريب همبستگي 48/0 =r مي‌باشد که نشان دهنده ميزان رابطه تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها مي‌باشد و با توجه به اينکه سطح معني‌داري برابر000/0 و کوچکتر از سطح 05/0= α است بنابراين اين رابطه معني‌دار مي‌باشد. با توجه به اينکه مقدار R2adj (تعديل شده R2)،  برابر با 23/0 مي‌باشد، پس متغير‌هاي وارد شده در اين مدل 23/0 واريانس سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت زنان را تبيين مي‌کنند (جدول 4-14) کاشت مو.

 

 

 

جدول 4-14. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها

منبع تغييرات

مجموع ‌مربعات

درجه آزادي

ميانگين‌ مربعات

R

R2

مقدارF

pـ‌مقدار

رگرسيون

84/955

2

92/477

48/0

23/0

88/56

000/0

باقي مانده

76/3167

377

4/8

جمع

6/4123

379

-

 

همچنين با توجه به pـ‌ مقدار محاسبه شده در آزمون ضرايب مدل رگرسيون، H02, H01 در سطح 05/0 رد مي‌شوند، چون با توجه به مقدار t که براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 04/2 و 02/9 با معني‌داري001/0 مي‌باشند پس  سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت زنان با توجه به تصوير بدني و عزت نفس آنها متفاوت مي‌باشد، و با توجه به مقدار β براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 099/0 و 44/0 مي‌باشد پس با تصوير بدني و عزت نفس زنان مي‌توان به ترتيب 099/0 و 44/0  سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها را پيش‌بيني کرد (جدول 4-15).

 

جدول 4-15. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها

متغير

برآوردB

خطاي معيار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـ‌مقدار

ثابت

37/7

97/0

-روایت پژوهی

6/7

000/0

تصوير بدني

026/0

013/0

099/0

04/2

042/0

عزت نفس

23/0

025/0

44/0

02/9

000/0

 

اعتبار مدل

با توجه به اينكه مقدار آماره دوبين ـ واتسون (61/1=D) در دامنه 5/1 تا 5/2 قرار دارد، لذا مي‌توان گفت خطاها ناهمبسته‌اند. همچنين با توجه به عدم روند خاص در نمودار باقيمانده‌هاي استاندارد شده در برابر مقادير برازش شده استاندارد، دليلي بر ناثابت بودن واريانس خطاها پيدا نشده است (نمودار 4-13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-13. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها

 

4-4-5. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه دارد.

رابطه خطي روابط تصوير بدني (X1) و عزت نفس (X2) با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان (Y) با استفاده از مدل رگرسيون خطي زير تعيين مي‌گردد:

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε

در اين مدل، براي تعين رابطه فوق، فرضيه‌هاي آماري به صورت زير مي‌باشند کنش پژوهی:

H0  مدل رگرسيون خطي نيست

H1  مدل رگرسيون خطي است

H01: β1 = 0     H02: β2 = 0

 H11: β1 ≠ 0     H12: β2 ≠ 0

 

با توجه به اين كه pـ‌مقدار محاسبه شده از آزمون (000/0) كمتر از سطح معني‌دار 05/0 ا ست، لذا در اين سطح، H0 رد مي‌شود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي معني‌دار مي‌باشد، يعني بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه خطي معني‌داري وجود دارد. ضريب همبستگي 53/0 =r مي‌باشد که نشان دهنده ميزان رابطه تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها مي‌باشد و با توجه به اينکه سطح معني‌داري برابر000/0 و کوچکتر از سطح 05/0= α است، بنابراين اين رابطه معني‌دار مي‌باشد. با توجه به اينکه مقدار R2adj (تعديل شده R2)،  برابر با 28/0 مي‌باشد، پس متغير‌هاي وارد شده در اين مدل 28/0 واريانس سازش در ارتباط با اقوام و دوستان زنان را تبيين مي‌کنند (جدول 4-16).

اقدام پژوهی املا

جدول 4-16. تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط بين تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها

منبع تغييرات

مجموع ‌مربعات

درجه آزادي

ميانگين‌ مربعات

R

R2

مقدارF

pـ‌مقدار

رگرسيون

85/1160

2

42/580

53/0

28/0

48/74

000/0

باقي مانده

83/2937

377

79/7

جمع

68/4098

379

-

 

همچنين با توجه به pـ‌ مقدار محاسبه شده در آزمون ضرايب مدل رگرسيون، H02, H01 در سطح 05/0 رد مي‌شوند، چون با توجه به مقدار t که براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 44/2 و 27/10 با معني‌داري015/0 و 000/0 مي‌باشند پس  سازش در ارتباط با اقوام و دوستان زنان با توجه به تصوير بدني و عزت نفس آنها متفاوت مي‌باشد، و با توجه به مقدار β براي تصوير بدني و عزت نفس زنان به ترتيب برابر 11/0 و 48/0 مي‌باشد پس با تصوير بدني و عزت نفس زنان مي‌توان به ترتيب 11/0 و 48/0  سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها را پيش‌بيني کرد (جدول 4-17).

 

 

جدول 4-17. ضرايب مدل رگرسيون روابط تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها

متغير

برآوردB

خطاي معيار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـ‌مقدار

ثابت

67/5

93/0

-

07/6

000/0

تصوير بدني

03/0

012/0

11/0

44/2

015/0

عزت نفس

25/0

025/0

48/0

27/10

000/0

 

 اعتبار مدل

با توجه به اينكه مقدار آماره دوبين ـ واتسون (61/1=D) در دامنه 5/1 تا 5/2 قرار دارد، لذا مي‌توان گفت خطاها ناهمبسته‌اند. همچنين با توجه به عدم روند خاص در نمودار باقيمانده‌هاي استاندارد شده در برابر مقادير برازش شده استاندارد، دليلي بر ناثابت بودن واريانس خطاها پيدا نشده است (نمودار 4-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-14. پراكنش بين مقادير برازش شده استاندارد و باقيمانده‌هاي استاندارد شده در مدل رگرسيون تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها

4-4-6. بين تصوير بدني و عزت نفس پرسش مهر رابطه معناداري وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده‌ها، از طريق آزمون پيرسون نشان مي‌دهد که ضريب همبستگي بين دو متغير تصوير بدني و عزت نفس زنان برابر 269/0 باp- مقدار (معني‌داري) 000/0 مي‌باشد، که کوچکتر از سطح معني‌داري 05/0= α است، لذا در اين سطح فرض H0 يعني عدم وجود رابطه رد مي‌شود و در نتيجه بين تصوير بدني و عزت نفس زنان رابطه معني‌داري وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرايب همبستگي و شيب خط برازش شده نشان از رابطه مستقيم بين اين دو متغير است، يعني هر چقدر تصوير از بدن زنان مثبت تر باشد، عزت نفس آنها هم بالاتر خواهد شد. اين مطلب با توجه به نحوه پراکندگي نقاط و همچنين خط برازش شده در نمودار (4-15) مورد تأييد است، همچنين ضريب تعيين بين دو متغير برابر 072/0 (072/0= ) است يا به عبارتي 2/7 درصد تغييرات بين دو متغير مشترک است ( 2/7 درصد تغييرات عزت نفس زنان به وسيله تصوير بدني آنها توجيه مي‌شود) (جدول و نمودار 4-15).

 

جدول 4-18: آماره‌هاي آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس زنان

متغير

آزمون

عزت نفس

پيرسون

 

وجود رابطه

نوع رابطه

تصوير بدني

ضريب همبستگي

معني‌داري

269/0

000/0

072/0

دارد

مستقيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-15: نمودار پراکنش رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس زنان

 

 

 

فصل پنجم

 

بحث در نتايج

 

 

 

 

 

 

5-1. بحث در نتايج

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که:

 بين تصوير بدني و پرسش مهر 19  با سازگاري آنها رابطه خطي و معناداري وجود دارد.

طبق تحقيق لطيف نژاد رود سري، رباب (1390) بين تصوير ذهني از بدن و عزت نفس با سازگاري زناشويي هم بستگي مستقيم وجود دارد به گونه‌اي هر چه تصوير ذهني از بدن بالاتر باشد فرد داراي عزت نفس بالاتر در نتيجه سازگاري زناشويي بالاتري خواهد بود. همچنين بين تصوير بدني و عزت نفس اهميت زيادي وجود دارد و زنان مي‌توانند نقش مهمي در زندگي زناشويي داشته باشند. با توجه به اين نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد بين تصوير بدني و عزت نفس و سازگاري زناشويي رابطه معناداري وجود دارد و با نتايج تحقيق حاضر همخوان است.

طبق تحقيق وبستر و همکاران (2003) وميرزا و همکاران (2005) و مارخام وهمکاران(2005) نارضايتي از بدن يکي از عوامل مهم در پيش‌بيني عزت نفس مي‌باشد و اين نارضايتي را رابطه‌ي متقابل دانست و تصوير بدني به ويژه عزت نفس با سازگاري زناشويي رابطه دارد که اين نتايج بانتايج بدست آمده از تحقيق حاضر مشابه است.

طبق تحقيق گيلبرت و مي‌ير (2005) عزت نفس پايين نارضايتي از بدن را پيش‌بيني مي‌کند پس بين تصويربدني با عزت نفس رابطه معنادار وجود دارد. اين نتايج با نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر مشابه است.

 

 

 

5-1-1. تصوير ذهني از بدن و پرسش مهر رئیس جمهور  با حل تعارض آنها رابطه دارد.

طبق تحقيق حاجيان بول‌زاده (1385)،  شفيعي (1381)،  افخمي و همکاران3، 1386)،  قليلي و همکاران 2، 1385) نشان داد بين سبک حل تعارض سازنده با سازگاري زناشويي با نتايج پزوهش‌هايي که بر منظور بررسي تأثير آموزش الگوهاي سالم ارتباطي و حل تعارض صورت گرفته همسو مي‌باشد. اين پژوهش به نقش تأثير آموزش ومهارت‌هاي حل تعارضات زناشويي بربهبود روابط متقابل زن و شوهر دست يافته و تاکيد مي‌کند آموزش مهارت‌هاي لازم جهت حل تعارضات زناشويي بربهبود روابط متقابل زن و شوهرمفيد است. پژوهش حاضرنشان داد نتايج، با نتايج تحقيق حاضر همخوان است.

طبق تحقيق آبراهام وبراين (2000) سبک تعارض مصالحه گرانه و سازگاري زناشويي با يکديگر همسو مي‌باشند. اين نتايج با نتايج بدست آمده از تحقيق حاضرمشابه است.

طبق تحقيق فيني (1999) تعارض مهمترين عامل واحدي است که رضايت زناشويي را در مردان و زنان پيش مي‌کند. اين نتايج با نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر مشابه است.

 

5-1-2. تصويربدني و مقاله پرسش مهر 97 با سازگاري در مسائل مالي آن‌ها رابطه دارد.

طبق تحقيق فتحي و خدابخشي (1384) نشان داد بجز در زمينه‌ي فعاليت‌هاي اوقات فراغت در ساير ابعاد از قبيل موضوعات شخصيتي، مسائل مالي وارتباط دوتايي و... تفاوت معناداري وجود دارد. با توجه به ابعاد مذکور ميزان سازگاري يا رضايت زناشويي در مسائل مالي در بين زنان پايين‌تر از مردان است. اين نتايج با نتايج بدست آمده از تحقيق حاضرمشابه است.

طبق تحقيق ناکونزي وراجرز (1995) تغييردر شيوه زندگي در بهبود سازگاري همسران در زمينه مالي همسو است. اين نتايج با نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر مشابه است.

 

5-1-3. تصوير بدني وعزت نفس زنان باسازگاري در روابط جنسي آن‌ها رابطه دارد.

. نتايج طبق تحقيق خراشاديزاده و همکاران (1390) تأثير تصويرذهني از بدن برسلامت عمومي به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق عمل کرد روابط جنسي بوده و بيشترين تأثير را بر عملکرد جنسي داشته است که متقابلا برسازگاري زناشويي نيز بيشترين تأثير را داشته و رابطه معنا داربوده. دربين تأثيرات غيرمستقيم تأثير تصوير ذهني از بدن از طريق سلامت عمومي بر سازگاري زناشويي باز هم بيشترين تأثير را داشته که اين  با نتايج بدست آمده همخوان است و روابط جنسي مي‌تواند سازگاري زناشويي را تحت تأثير قرار دهد.

دي ماريا (1998) رضايت جنسي با رضايت زناشويي را مورد مطالعه قرار داد و نتيجه گرفت رضايت جنسي نشان مي‌دهد که بين رضايت زناشويي بالاتر و رابطه جنسي بالاتر ارتباط مؤثري وجود دارد. پژوهش حاضر نيز نشان داد متغيير‌هاي وارد شده در اين مدل سازگاري در روابط جنسي زنان را تبيين مي‌کند.

ديکسون (1985) رضا مندي جنسي و رضايت و شاد کامي زناشويي را مورد مطالعه قرار داد و نتيجه گرفت کساني که رضا مندي جنسي بالايي دارد از زندگي زناشويي رضايت بيشتري دارد. پژوهش حاضر نيز نشان داد عزت نفس زنان باسازگاري درروابط جنسي رابطه معناداري وجود دارد و متغير‌هاي وارد شده سازگاري جنسي زنان را تبيين مي‌کند.

 

5-1-4. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد.

طبق تحقيق احمدي، خدابخش و همکاران (1379) بين سه گروه مورد مقايسه در مؤلفه‌هاي ارتباط با اقوام دوستان،  حل تعارض، روابط جنسي،  ارتباط دوتايي، موضوعات شخصيتي تفاوت معناداري وجود دارد. درحالي که در مؤلفه‌هاي اوقات فراغت و وظايف ديني و جهت‌گيري مذهبي تفاوت معناداري ديده نشد. بنابراين مي توان تصويربدني وعزت نفس وسازش در ارتباط با اوقات فراغت زنان را  پيش‌بيني کرد.

پژوهش حاضرنشان داد گرچه اوقات فراغت نمي‌تواند اهميتي به اندازه عزت نفس يا ديگر متغيرها داشته باشد ولي مهم و قابل تبيين است.

سندرسون و کانتور (2001) گذراندن وقت با همسر ورضايت زناشويي رامورد مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند زوج‌هاي که در فعاليت‌هاي تفريحي مشترکي شرکت مي‌کنند نسبت به آن دسته زوج‌هايي که اين کار را انجام نمي‌دهند احساس رضايتمندي زناشويي بيشتري دارند. پژوهش حاضرنشان داد بين عزت نفس با اوقات فراغت و سازگاري زناشويي رابطه معناداري وجود دارد.

 

 

5-1-5. تصويربدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد.

پژوهش عارفي، محسن‌زاده 2، 1391) نشان داد همبستگي‌هاي بين رضايت زناشويي با فرآيند تعاملي تعارض و ارتباط با اقوام و دوستان وصميميت جنسي همه در حد بالا و در جهت پيش‌بيني شده و بطور آماري معنادار بودند و ارتباط با اقوام و دوستان با افزايش صميمت جنسي و ارتباط مثبت زوجين و به کارگيري مکانيسم حل تعارض رضايت زناشويي نيز افزايش مي‌يابد. نتايج با پژوهش حاضر مشابه است.

طبق تحقيق والدينگر و همکاران (2004) تسلط زوجين بر مهارت‌هاي اساسي زندگي باعث حفظ عملکرد خوب و متعادل خانواده و بهبود در روابط با اقوام و دوستان در موقعيتهاي مطلوب مي‌شود که اين امر باعث افزايش رضايت و سازگاري زناشويي مي‌شود و تأثير مثبتي بر سازگاري زناشويي ميگذارد اين نتايج با نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر مشابه است.

نتيجه‌گيري:

نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات قبلي همخوان است. براين اساس مي‌توان نتيجه گرفت که تصوير بدني نقش مهمي در زندگي افراد دارد بنابراين بايد مورد توجه قرار گيردو همچنين از آنجائي که رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري آنها وتصوير ذهني از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض و تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري در مسائل مالي و تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري در روابط جنسي و تصوير بدني و عزت نفس با سازش در اوقات فراغت و تصوير بدني و عزت نفس با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان مورد تائيد و با ساير پژوهش‌ها همخوان است  لذا با توجه به متغيرهاي فوق و داراي اهميت و نظر به اينکه رابطه تصوير بدني و عزت نفس با اوقات فراغت و حل تعارض تاييد شده و با نتايج تحقيق حاضر مشابه است مي‌توان نتيجه گرفت که توجه به اوقات فراغت نيز از اهميت زيادي برخورداراست.

 

5-2. محدوديت‌ها

 1. در اين پژوهش فقط متغيرهاي تصوير بدني، عزت نفس و سازگاري زناشويي بررسي شده­اند ممكن است متغيرهاي ديگري نيز بر سازگاري زناشويي تأثير داشته باشد.
 2. نمونه­هاي مورد بررسي كارمندان زن متأهل دانشكده علوم پزشكي كرمان بودند، لذا تعميم‌پذيري نتايج بايد با احتياط صورت گيرد.
 3. آزمون‌هاي مورد استفاده طولاني و وقت‌گير بودند و ممكن است آزمودني دقت لازم را نداشتند.
 4. با توجه به تأكيد بر استفاده از نتايج كلي و عدم افشاي فردي احتمال پاسخ اجتماع پسندانه توسط آنها وجود داشته است.

 

5-3. پيشنهادات

 1. احتمالاً متغيرهاي ديگري نيز برسازگاري زناشويي تأثير دارند كه پيشنهاد مي‌گردد در جوامع و يا افراد يا گروه‌هاي ديگر مثل دانشجويان، زنان كارمند، خانه‌دار نيز بررسي صورت گيرد.
 2. نمونه افراد مذكر بررسي شود و مقايسه زوجين نيز مورد توجه قرار گيرد.
 3. براي سنجش متغيرهاي مورد بررسي پيشنهاد مي­گردد از آزمون‌هاي كوتاه و ساده‌تري استفاده گردد.
 4. از آزمون‌هايي كه داراي مقياس­هاي سنجش صداقت آزمودني است استفاده شود.

 

5-3-1. پيشنهادات كاربردي:

 • با توجه به نقش منفي عزت نفس برنامه خاصي در دانشگاه علوم پزشكي كرمان براي كنترل و مديريت آن اجرا شود.
 • براساس اهميت نقش عزت نفس برنامه‌هاي خاص آموزشي به صورت كلاس‌هاي مشاوره­اي يا جلسات براي ايجاد تغييرات در زوجين و گروه‌هاي ديگر اجرا شود.
 • بدليل اهميت تصوير بدني در عزت نفس بويژه در زنان روش‌هايي براي بهبود در تصوير بدني مورد استفاده قرار گيرد.
 • بر اساس نقش اوقات فراغت در عزت نفس و عملکرد، برنامه‌ريزي صحيحي براي اوقات فراغت جهت کارمندان صورت گيرد.

 

 

 

 

 

 

منابع

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

 • احمدنيا، شيرين، (1384). "جامعه‌شناسي بدن و بدن زنان"فصل زنانه 5 (مجموعه آراء ديدگاه‌هاي فمينيستي). نوشين احمدي خراساني و پروين اردلان، تهران: روشنگران و مطالعات زنان
 • احمدي، خ، (1382). "شناسايي عوامل مؤثر بر سازگاري زناشويي و مقايسه اثربخشي روش مداخله­اي تغيير سبك زندگي و حل مساله در زندگي زوجين داراي ناسازگاري در زندگي زناشويي" پايان‌نامه دكتري. دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روان شناسان و علوم تربيتي.
 • احمدي، خدابخش؛ نوابي‌نژاد، شكوه؛ اعتمادي، احمد(1379). مقايسه اثربخشي دو روش مداخله‌اي و تغيير شيوه زندگي و حل مشكل خانوادگي در كاهش ناسازگاري زناشويي، تازه‌هاي پژوهش‌هاي مشاوره، جلد 5، شماره 17.
 • احمدي، خدابخش. فتحي آشتياني، علي. نوابي‌نژاد، شکوه. (1384). بررسي عوامل زمينه اي- فردي و ارتباطي –دوجانبه‌اي مؤثر بر سازگاري زناشويي. خانواده پژوهي، 1(3).
 • اصغري، پ، (2009). "آزمون‌هاي شناختي" اهواز، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
 • افخمي، ايمانه؛ بهرامي خوند ابي، فاطمه؛ فاتحي‌زاده، مريم(1386). بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي و تعارض زناشويي زوجيني در استان يزد. خانواده پژوهشي، سال 3،  شماره 9.
 • امامي نائيني، نسرين (1385). مجموعه­ مهارت‌هاي زندگي. تهران: انتشارات هنر آبي به سفارش سازمان بهزيستي كشور
 • امنيان، م، (2009). " بررسي سازگاري هيجاني، تنش­هاي عصبي زندگي، تصوير ذهني و اختلال غذا خوردن در بين زنان" پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
 • بختياري مردم (1379) بررسي اختلالات رواني در مبتلايان به اختلال بدشکلي بدني. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران، انسيتو روانپزشكي تهران.
 • برازنده، ه. صاحبي، ع. وامين يزدي، الف. (1384). "تأثير باورهاي ارتباطي و طرح واره­هاي ناكارآمد اوليه بر سطح سازگاري زناشويي" پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني، دانشگاه فردوسي مشهد،  دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي
 • برنشتاين، فليپ، اچ، برنشتاين، مارسي، تي، (1989)، شناخت و درمان اختلاف­هاي زناشويي، ترجمه حميد رضا سهرابي (1377)، چاپ اول، تهران: نشر خدمات فرهنگي رسا.
 • بك، آ، (1380). " عشق هرگز كافي نيست" ترجمه م. قراچه داغي. تهران: انتشارات مترجم
 • بيابانگرد، اسماعيل، (1373). "روش‌هاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان" تهران. انتشارات اولياء مربيان.
 • بيابانگرد، اسماعيل(1380). روش‌هاي افزايش عزت نفس در كودكان ونوجوانان، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران.
 • تنهاي رشوانلو، فرهاد.، و حجازي، الهه، (1390). "درگيري، حمايت از خود مختاري و گرمي پدر و مادر پيش‌بيني كننده­هاي عزت نفس نوجوانان"علوم رفتاري 5 ( 4).
 • ثنائي، ب، (1379). "مقياس­هاي سنجش خانواده در ازدواج" تهران: انتشارات بعثت
 • ثنايي ذاکر، باقر. باقريان نژاد، زهرا. (1382). بررسي ابعاد نارضايتي زناشويي زنان ومردان متقاضي طلاق در شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسي، شماره 15.
 • جان بزرگي، مسعود، نوري، ناهيد.، وهريس، مژگان، (1387). "آموزش اخلاق رفتار اجتماعي و قانون پذيري به كودكان"تهران: انتشارات ارجمند.
 • جعفري، ل (1389) اثر قصه درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت نفس کودکان بي‌سرپرست پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه خاتم.
 • جلال طهراني، محمدحسن (1368)، روان‌درماني بر اساس نظريه آليس، مشهد: دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي.
 • حاجي ابول‌زاده، نسرين (1381). بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي – با رويكرد شناختي رفتاري بر ميزان سازگاري زناشويي زوجين ساكن شهرستان كرج، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا (س). دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.
 • حقگوي پشكه، آ، (1386). "بررسي انسان شناختي فرهنگ حاكم بر مديريت در بين زنان شهر تهران( مطالعه موردي مناطق 6 و 7 و 19 شهر تهران)" پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مردم شناسي. دانشگاه تهران
 • خامنه­اي، سيد محمد، (1379). "زن در خانواده اسلام" نشريه كتاب نقد،  شماره 17.
 • خراشاديزاده، فاطمه، كرمي دهكردي، اكرم و همكاران (1390)، تعيين ارتباط تصوير ذهني از بدن با عملكرد جنسي و سازگاري زناشويي در زنان بارور و نابارور با استفاده از مدل تحليل مسير، مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان، شماره 3، ص31-23
 • خوراني، جواد، (1387). "بررسي رابطه بين عزت نفس و متغيرهاي دموگرافيك با سازگاري ميان فرهنگي دانشجويان مهاجر عراقي در شهرستان ايوان غرب" پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اراك.
 • رسولي، ر. (1386) اثر بخشي مداخله متمركز بر هيجان (به شيوه زوجي و فردي) در كاهش درماندگي رابطه زوج‌هايي كه فرزندي با بيماري مزمن دارند. پايان‌نامه دكتري دانشگاه علاوه طباطبائي، تهران.
 • ساروخاني، باقر (1385). مقدمه­اي بر جامعه‌شناسي خانواده، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سروش.
 • سازمان بهداشت جهاني، برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي، ترجمه نوري قاسم‌آبادي، ربابه و محمد خاني، پروانه، (1377)، تهران واحد بهداشت و پيشگيري از سوء مصرف مواد، سازمان بهداشت جهاني.
 • ساماني، سيامك، فولاد چنگ،  محبوبه (1384)،  روانشناسي نوجواني، شيراز: نشر ملك سليمان.
 • سجادي نژاد، مرضيه السادات ؛محمدي، نوراله. (1384) ارزيابي شاخص‌هاي روانسنجي پرسشنامه نگراني درباره تصويربدني وآزمون مدل ارتباطي شاخص توده بدني نارضايتي از تصوير بدني و عزت نفس در دختران نوجوان. بخش روانشناسي باليني دانشگاه شيراز، پژوهش انتشار نيافته.
 • سليمانيان، علي اكبر؛ نوابي‌نژاد، شكوه (1373) "بررسي تأثير تفكرات غير منطقي براساس رويكرد و شناختي بر نارضايتي زناشويي"دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم.
 • شتاب بوشهري، سيده ناهيد، (1373). "بررسي چگونگي همبستگي بين سطوح حرمت خود با سطح آمادگي جسماني – حركتي دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز" پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس، تهران.
 • شفيع‌آبادي، ع؛ ناصري، غ، (1388). "نظريه­هاي مشاوره روان درماني" تهران، نشر دانشگاهي.
 • شفيعي، اعظم(1381). بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي حل تعارضات زناشويي بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا (س)، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 • صالحين، علي، (1382). "بررسي رابطه شيوه­هاي فرزندپروري پدران با شخصيت و تحصيلات آن‌ها در شهر دامغان" پايان‌نامه كارشناسي ارشد، روانشناسي، دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.
 • طارميان، فرهاد و همكاران (1378)، "مهارت‌هاي زندگي، تعاريف و مباني نظري" مجله تربيت، سال اول، شماره 4.
 • عارفي، مختار؛ محسن‌زاده، فرشاد (1391). سبك‌هاي دل بستگي، فرآيندهاي تعامل زناشويي و رضايت زناشويي، مدل معادلات ساختاري (برازش مدل خانواده درماني) فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده. سال دوم. شماره 3.
 • عسگري، پرويز، شباكي، روشنك، ( 1389). "نقش تصوير بدني در كيفيت زندگي، رضايت از زندگي، نگرش نقش جنسي و عزت نفس" اهواز، مجله انديشه رفتار،  دوره پنجم،  شماره 17
 • عظيمي، روانبخش، (1380). " بررسي رابطه عزت و نفس و استرس در ميان معلمان كرمانشاه" پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده،  مديريت و برنامه ريزي، دانشگاه تربيت مدرس.
 • فتحي علي و احمدي خدابخش. بررسي عوامل مؤثر در ازدواج‌هاي موفق و ناموفق دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... 1384، مركز تحقيقات علوم رفتاري، طرح پژوهشي.
 • فر مهيني فراهاني، محسن و بيداد، فاطمه(1388). مهارت‌هاي زندگي، تهران: انتشارات شباهنگ.
 • فقير پور، سهام، (1380). "نقش مهارت‌هاي اجتماعي درسازگاري زناشويي و طراحي يك مدل آموزشي و ارزشيابي آن" پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي.
 • فولادي، انسيه؛ دانش، ماه منير و همكاران (1385). بررسي ديدگاه زوجين نابارور نسبت به نازايي و سازگاري زناشويي در مراجعين به مركز زنان رويان تهران، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران. دوره 16، شماره 55.
 • قليلي، ايمانه؛ احمدي علون آبادي، فاطمه؛ فاتحي‌زاده، مريم (1385) اثربخشي آموزش گفت گوي مؤثر بر تعارضات زناشويي شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسي، شماره 27 و 28.
 • كجباف، محمد باقر، عريضي، حميد رضا، خدابخشي، مهدي، (1385). "هنجاريابي پايايي و روايي مقياس خوش‌بيني و بررسي رابطه بين خوش‌بيني، خود تسلط يابي و افسردگي" در شهر اصفهان. مطالعات روان‌شناختي، 2(1 و2).
 • كلانتري، آذين، (1379). "بررسي ارتباط بين تفاهم زناشوئي و باورهاي غيرمنطقي زنان دانشجوي" رشته علوم انساني دانشگاه تهران، پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد. دانشگاه الزهرا تهران.
 • گيدنز، آ. (1387). "تجدد و تشخص" ترجمه ناصر موفقيان، چاپ پنجم، تهران: نشر ني ( تاريخ انتشار به زبان اصلي 1995).
 • لطيف‌نژاد رودسري، رباب و ديگران (1390). "بررسي ارتباط تصوير ذهني از بدن با سازگاري زناشوئي در زنان نابارور" استاديار بهداشت باروري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد.
 • لطيف‌نژاد، رودسري، رباب؛کرمي دهكردي، اكرم و همكاران، 1390. بررسي ارتباط تصوير ذهني از بدن با سازگاري زناشويي در زنان نابارور. مجله زنان مامايي و نازايي ايران، شماره، 38، ص 9.
 • ماسن، هنري پاول، كيگان، جروم، هوستون، آلتاکارول، وكانجر، جان جين وي (1380). "رشد و شخصيت كودك" ترجمه مهشيد ياسايي، تهران. نشر مركز. (تاريخ انتشار، زبان اصلي 1989).
 • محمد پور اهر نجاني ب، كلانتري ن، كارانديش م، رشيدي آ، اشراقيان م ر، بررسي شيوع چاقي در دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه و پسرانه شهر تهران و برخي عوامل همراه با آن، 1379. گزارش نهايي طرح پژوهشي، انسيتو تحقيقات تغذيه­اي و صنايع غذايي كشور، تهران.
 • مهدويان، فاطمه (1376) "بررسي تأثير آموزش و ارتباط بر رضايت‌مندي زناشويي و سلامت رواني، پايان‌نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني"، انيستو روانپزشكي تهران.
 • محمدي، نورالله (1384). بررسی مقدماتي اعتبار و قابليت اعتماد مقايس حرمت خود" روزنبرگ " فصلنامه روانشناسي ايران، سال اول شماره 4.
 • محمدي، ن (2005). "يك مطالعه مقدماتي از پاياني و روايي خود – باوري روز برگ"- مجله روانشناسان ايران، 1384، دوره اول، شماره 4، ص ص 20-313
 • مظاهري محمد علي، نقش دلبستگي بزرگسالان در كنش وري ازدواج. مجله روان شناسي15. 1379؛ سال چهارم. شماره 3، صفحات: 315-286
 • مظاهري، م. و. پور اعتماد، ح. (1380). "مقياس باورهاي ارتباطي"( چاپ نشده). تهران: پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي.
 • مظاهري، محمدعلي( 1379). نقش دلبستگي بزرگسالان در كنش وري ازدواج، مجله روان شناسي، شماره 15، ص 286.
 • معاونت بهداشتي، اداره كل بهداشت خانواده. ‌گزارش بررسي آگاهي و عملكرد دختران و پسران 10 تا 19 ساله نسبت به مسائل بهداشتي به بهداشت دوران بلوغ در جهوري اسلامي ايران(1376). وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تهران، 1377.
 • مك اروين ابولان، شارن و مك دانيل، سوزان، (1381). "زيبايي، موقعيت اجتماعي و پيري، فصل زنان ( مجموعه آراء و ديدگاه­هاي فمينسيتي)" ترجمه احمد بهنام،  نوشين احمدي خراساني و پروين اردلان، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
 • موحد، مجيد و ديگران(1390). "مطالعه رابطه بين رسانه­ها، تصوير بدن و عزت نفس با عمل و تمايل به ارايش، مطالعات اجتماعي روانشناسي زنان" شيراز 90 (2).
 • نوابي نژادشکوه، (1378). "مشاوره ازدواج" تهران. انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
 • ور ناصري، پ. (2003). "ارتباط بين انتظارات و پيامدهاي آدروژنيك در ميان دانش‌آموزان پايه دوم راهنمايي" پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 • يوسفي فرخي، خديجه، (1386). "بررسي رابطه شيوه‌هاي فرزند پروري مادرانه با انگيزه پيشرفت دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان" پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناختي، دانشگاه آزاد اسلامي. واحد ابهر.

 

References

 1. Abraham GP, DE BRUYNET. (2000). conflict management style and marital satisfaction. journal of sex and marital therapy,26(4):321-334 Adolescents. Journal of Adolesent Health 36(3), 267-283.
 2. Alsaker F, olweu D. stability of global self evaluations in eaely adolescence: acohort longitudinal study. Research on Adolescence 1998
 3. Amato, p. R, & fowler. f. (2002). Parenting parctices. child adjustment and family diversity. Journal of marriage and the family, 64: 703-716
 4. Argyle, M. (2001) personality, self – esteem and demographic of happiness and depression. personality and individual differences
 5. Arizona state university. (2005). Intergroup Relations center (Glossary) in Date 2005
 6. Baccem, P. H. (1998). Empivicaly supported couple and family interventions for martial distress and adult menta health. Journal of consulting and clinical psychology, 66, 53-88.
 7. Bellino, s., Lzza, M., paradiso, E., Rivarossa, A. fulcheri. M. & Bogetto, f. (2006). Dysmorphic concern symptoms and personality disorders: A clinical investigation in patients seeking comsmetic surgery. Psychiatry Research.
 8. Beth, A. V., julien, B. Anthony, F. B & Michael, C,A, (2010) psychopathy, sexual behavior and self – esteem, it`s different for girls. journal personality and individual differences, 48 (7): 833-838.
 9. S,. Ghahraman lou – Holloway. M, Brown. G. and Beck. A, t(2008). Self – esteem and suicide ideation in psychiatric out patients journal of suicide life threatening Behavior, V, 38(5):511-6
 10. S; Ghahramanlou –holloway. M. Brown, G. and beck. AT, (2008). Self- asteem and suicide ideation in psychiatric outpatients journal of suicide life threatening Behavior, V, 38(5): 511-6
 11. 4Blascovich, j & tomaka. J. (1991) measure of self esteem. In j. p. Robinson, P, r. shaver & L. s. wrightsman (Eds). Measure of personality & social psychology attitude
 12. Blum, j. s., & mehrabian, A. (1999). Personality and temperament correlates of marital satisfaction. journal of personality, 67, 93-125.
 13. Bradbury, T. N, Fincham ,. D, & Beach, S,R (2000) Research on natury and determinants of marital satisfaction:A decade in review. Journal of marriage and family, 62-964-98.
 14. Blum, J. S. & mehrabian, A. (1999). personality and temperament correlates of marital satisfaction. Journal of personality, 67, 93-125.
 15. Bronell, K. (1991). Dieting and the search for the perfect body where physiology and culture collide. Behavior Therapy
 16. Brozekoeski Dl, Bayer A. M, Body image and media use among adolescent medicine clinics. 2005
 17. Buri J. Effects of parental authorarianism and authoritat iveness on self esteem, personality and sociak psychology and social psychologg bulletin 1994
 18. BurnS, R. (1982) self concept – Developing and Education dorset press, Dorchester.
 19. Bushman, w. (1998). The relationship between conflict, love and satis factional relationship beliefs, problem- solving. Techniques and negotiating strateges in romantic relationship. Ph. D. Hofstra university.
 20. Capenter, MA. (1989). The effect of a self – help instructional package on communication skills and marital satisfaction. journal of marital family: 27-341-53.
 21. Carson V, Arnold E, Mental Health Nursing, Philadelphia, WB Sunders; 1996.
 22. Cash T. f. (1997) the body Image work book (AM & step- program for learning to like your looks). Oakland: New Harbinger publications.
 23. Cash, T. F. & fleming, E. c. (2002). the impact of body – image experiences: Development of the body image quality of life Inventory. International of eating disorders.
 24. Cash, t. f. & pruzins ky. T. (Eds). (2002) A negative body image:evaluating epidemiological evidence. Body image: A hand book of the org research, and clinical practice. New York. Guilford
 25. Cash, T. f. ,& fleming, E. c. (2002) the impact of body – image experiences: Development of the body image quality of life Inventory. International journal of Eating Disorders, 331, 455-460.
 26. Chaudhari, N, P. patel. H,J. (2009) A study about marital adjustment a mong female of urban & rural mehsana (Gujarat) journal, of personality & clinical studies, 1 (2), 70-76.
 27. Collins, N. L. & Read S,j, (1990) adult attachment, working models, , relationship quality in dating couples. journal of personality and S psychology. 58, 644-633.
 28. DeMaria, R. M. (1998). A national survey of married couples who participate in marriage enrichment: Satisfaction, couple type, divorce, conflict styles, attachment patterns, and romantic and sexual satisfaction of marriedcouples who participated in PAIRS
 29. Dixon(1985). perceived sexual satisfaction and marital happiness. Journal of Home sexuality, 11: 209-222.
 30. Eiser C. The measurment of self esteem: practical ant theoretical consiclernions. Personality 1995.
 31. Ellis, A, (1978) treating the Abrasive client with Rational Emotive therapy, psychoterapg,.
 32. R, A, (1999) Religion in the psychology of personality An introduction journal of personality, 67, 873-888.
 33. Esra Kilic okan TAYCAN, Ahmet Korkut BELLI, Mine ozmen (2007). the Effect of permanent ostomy on Body Image self-Esteem, Marital Adjustment, and sexual functioning Turkish journal of psychiatry. 18, 302-310.
 34. Feeny, g. A. (1999). Adult romantic attachment and couple relationships in Research and clinical Applications. London, The Guilford press.
 35. Fowers, B. J. holson. D. H. (1993). Enrich marital satisfaction scale: A reliability and validiy study. journal of family psychology, 7. 1 -10.
 36. Fredrickson B. L. (2001) The Role of positive Emotion in positive psychology. The Broaden and Build theory of positive Emotion American psychologist, .
 37. French SA, perry cl, Leon GR, et al. self – esteem and change in body mass over three years in cohort of adolescents. Obes Res 1996.French SA, story M, Downes B. Resnick MD, Blum RW. Frequent dieting a mong adolecents: psychosocial and health behavior correlates. AM J public Health. 1995.
 38. Garner DN, Garfinkel PE, Schwartz ZD, Tompson M. Cultural expectations of thinness in women. Psgchological Report 1980.
 39. Gash, T. F. & Roy R. E. (1999). Pounds Of flesh: weight. Gender and body images. In, J. sobal & D. Maurer (Eds), Interpreting weight: the social management of fatness and thinness Hawthorne, Ny: Aldine de Gruyter.
 40. Gattis, k. s, Berns, s., simpson, L. E., & chirstensen, A. (2004). Birds of A feather or strange birds ? Ties among personality dimensions, similarity and marital quality. journal of family psychology, 18, 564-574
 41. Gelles R. j. (1995). contemporary families: A sociological view. Thousand oaka: sage.
 42. George RS, krondi M. perception and food use of adolescent boys and grils. Nutr Behav 1983.
 43. Ghassemi H, Harrison GG, Mohammad K. accelerated nutrition in Iran. j pub Health Nutr 2002.
 44. Giblin PT, Poland ML, Ager JW, clinical applications of – self- esteem and locus of control to adolescent health, J adolesc Health care 1988.
 45. Gleeson, K. (2006). Constructing body Image Journal of Health psychology,11(7),79-90.
 46. Gol parvar M. kamkar M, Rismanchian B. [Relationship of overweight with self. esteem, depression, lifestyle and body image among women referred to weight loss centers]. science and Research in Pasy chology. 2007 (presian).
 47. Gottman, J, M. (1994) what predicts divorce? The relationship between processes and marital outcomes. Hillsdale, N. J: Erlbaum.
 48. Gottman, j. (1994). what predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, Nj: Erlbaum.
 49. Gottman, j. M., coan, J., carrer, s. & swanson, c. (1998). Predicting marital happiness and stability from newlywed interactions. Journal of marriage and the family, 60, 5-22.
 50. Greef PA and Malherbe LH. In Timacy and marital satisfaction in spouses. Journal of sex & Marital Therapy 2001:247-257
 51. Greef, A, P(2000) characteristics of fam lies that function well journal family Issues, 21, 948-962.
 52. Greef, P. A. ,& Malherbe,L. H. (2001). Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of sex & marital therapy.
 53. W. K. (2001) Brief Couple Therapy for couples new york: Guilford publications.
 54. J. G. & metz. M. E. (1992) sexual dysfunction. II Diagnosis, management, and prognosis. Journal of American Board of family practice, 177-192.
 55. Harter, S(1999). the construction of the self A developmental perspective. Gwil ford press, New York.
 56. Hay, G. G, (1970) British journal of psychiatry. Vol. 116; p. p. 399-406.
 57. Hoban, sh., & Hoban, G. (2004). Self - esteem, self efficacy and self directed learning: attempting to undo the confusion International journal directed learning. 1 (2): 7-25.
 58. Hunler, O. s. & Gencoz, T. (2005) The effect of religousness on marital satisfaction: testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. contemporary family therapy.
 59. Kaiser, s. B. (1997). The social psychology of clothing: symbolic appearances in context (2nd, rev.). New York: Fairchild publications.
 60. Kathleen, A. E. Jessica, B. L. Stephanie, M. Lind, M. N. (2004). self -esteem, emotional distress and sexual behavior among adolescent female: Inter- relationships and temporal effects. journal of Adolescent Health, 38 (3): 268-274.
 61. Kazdin, A. E. (2000) Ency clopedia of psychology. oxford: oxford university press.
 62. P, cowan, P, & cowan, c, (1993) marital quality and gender differences in parent- child interaction. journal of developmental psychology ,29-931-939.
 63. Kernis, M. H. (2006) self – esteem Issues and Answers A source Book of current. perspectives psychology press.
 64. Kiecolt – Glaser, J, K. & Newton, T, L. (2001) marriage and health: His and hers. psychological Bulletin.
 65. Kornblith, A.B., Herr,H.wW..ofman s., scher, H.I. & Hollandj.c. (1994). Quality of life of patients with prostate cancer and their spouses. The value of a data base in clinical care journal of American cancer socity. 73, 2791-2802.
 66. J. H, & birchnell. S. A. (1986) Body image and and its disturbances. Journal of psychosomatic Research. Vol. 30; p. p. 623-637
 67. Leary, M. R, & Downs, D. L. (1995). Interpersonal functions of the self esteem motive: the self esteem system as a sociometer. In M. H. Kernis (Ed), Efficacy, agency and self steem. New york: plenum.
 68. Leary, M. R. (1999). Making sense of self esteem. Current diretions in psychological science.
 69. M. P; piran, N (2004). The role of body image in the prevention of eating disorders. Body image.
 70. lewis, R. A & spanier, G. B(1979) Theorizing about the quality and stabilish marriage, in W. R. Burr. R. Hill, F,L. Reiss( Eds), Contempc Theories about the family .
 71. Lisa, L. Thompson (2005). The effect of Body image on self- Esteem Across ethnicity in university of North Carolina at charlotte.
 72. Littleton, H. L., Axom, D. S. and Pury, C. L. (2005). Development of the Body Image Concern Inventory. Behavior Research and Therapy.
 73. Litzinger, smantha, and Kristina Gordon. (2005). Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. journal of sex and marital therpy. 31(5): 409-424.
 74. Luo, s. & klohnen, E. C. (2005). Assertive mating and marital quality in newlyweds: A couple- centered approach. journal of personality and social psychology, 88, 304-326.
 75. Macdonald, G(1994). Self esteem and the promotion od mental health in trent, D. and Reed, C. (eds). Promotion of mental Health. Are bury, Aldershot.
 76. Mackey, R. A, & Obrien, B. A. (1995) lasting marriages: men and growing fogether Westport, CT: praeger.
 77. MakwaiMing, V. (2002). psychological predictors of marital adjustment in breast cancer patients. journal of psychology, Health medicine, 7, 37-51.
 78. Mandara ,j. & Murray. C. B. (2000). Effects of parental marital status, income and family functioning on African American adolescent self- esteem. Journal of family Psychology. 14:475-490
 79. Markham., A, Thompson. T and Blowing. A (2005). deTerminants of Body. Image Shame Fpersonality and Individual Differences .
 80. Mccabe, M., Ricciardelli, L. (2001). Body image and body change techniques among adolescent male. European Eating Disorders Rewiew.
 81. Miller, carol, T, Rothblum, Des ther, Brand, A., Pamela; Felicio, M. Diane. (1995). Do obese women have poorer social Relationships than Nonobese women? Reports by self, Friends, and coworkers. Journal of Personality. 63. 1.
 82. NM. Davis, D. and Yanvski, J, A (2005), Body disatisfaction, self. Esteem and overweight Among Inner – city Hispanic – children and Mosbery Ho. forty years follow up of overweight children. Lancet 1989.
 83. My trinh Ha, Herbert w. marsh, Andrew j. Martin, and Christine Halse (2006). Self  Research centre, Australia, oxford university, uk, university of Sydney, Australia,university of western Sydney.
 84. Nakonezny, p. s. ,& Rodgers, R. (1995). The effect of no fault divorce law on the divorce rate across the 50 states and its relation to in come,education,religiosity. journal of marital and family therapy,57,477_488.
 85. Nasser CM, Hodges O, ollednick T. self- concept, eating attitudes, and dietary practices in young adolescent girls. Sch counselor 1992.
 86. Neinstein LS, juliani MA. Shapiro J. psychosocial development in normal adolescents. In neinstein LS, ed. adolescents Health care: A practical guide. williams and wilkins, Sydney, 1996.
 87. Neisi shushtari, A. (2001). comparative study of athlete and non- athlete university students in shahid chamran university of Ahvaz. (Persian).
 88. Newel, R. (1991). Body image disturbance: cognitive- behavioral formulation and intervention. journal of Advanced Nursing. 16. 1400-1405.
 89. Newell GK. Hamming CL. Jurich Ap, Johnson DE, self – concept as a factor in the quality of diets of adolescents. Adolescence, 1990.
 90. Nogani, F. monjamed, Z. Bahrani, N. & Qodrati jablo, V. (2006). Comparative study of self- esteem among male and female cancerous. Tehran Medical university. Journal of Midwifery and nursing college, 17( 2), 33-41 (persian).
 91. Noller, p. ,& feeney, j, A (1994) Relationship satisfaction. Attachment, nonverbal accuracy in early marriage. journal of nonverbal behavior, 199-221.
 92. K. D. ,Christian, J. L., & mendell, N. R. (1994) A closer look at the link between marital discord and depressive sympotomatology. journal of social and clinical psycholigy, 13-33-41.
 93. U. robins Rowand Roberts. B. W (2008) Low self esteem prospectively predicts depression in adolescence and young adulthood. Journal of personality and social psychology, vol, 5(3) sep 2008, 695-708.
 94. Oureson, c. & jost, M. (2007) and erstanding children self esteem Iowa state university, university extension.
 95. Pasha Gh, Naderi F, Akbari SH. [comparison of body image, body mass index, general health and self – concept among people who underwent cosmetic surgr, cosmetic surgery and normal in city of Behbahan ]. Journal of New finding in psychology. 2008; 2(7): 61-80 (Persian)
 96. Pesa JA, syre TR, Jones E. psychosocial differences differences associated with body weight among female adolescents: The importance of body image. j Adolsc health 2000.
 97. Phares, E. J. (1993). From therapy to research: A patient`s legacy. ING. G. Brannigan & merrens (Eds) The undaunted psychologist: Philadelphia. Tempel university press.
 98. Pillness: The relationship among sources and types of adjustment. Research Nursing and Health.
 99. Primoo j., Yates, B.c., & woods, N.F. (1990). social support for women during chronic illness: the relationship among sources and types of adjustment. research nursing and health
 100. Pruzinsky, Thomas & cash, F. Thomas, (1990). Integrative Themes in Body Image Development, Deviance and change. In: Body Image Development, Deviance and change. (e. d) By cash, T. f, & pruzinsky T. New York: The Guilford
 101. Rafati F, sharif, Ahmadi ,j. shafiei N. The effect of psychological status of students on their academic progress journal of shahid. Sadoughi university of medical sciences 2003; 11(3): 36-80(Persian).
 102. Roizblatt, A. Kaslow, F. , Rivera, S. ,Fuchs, T. conejero, C. ,Zacharias A. (1999). long- lasting marriages in chile. Contemporary family Therapy.
 103. Rosenberg, M. (1965) society and the adolescent self-image. Princeton university press,Princeton,Nj.
 104. Ross CE. Overweight and depression in obese children. Ann NY Acad SCI 1993.
 105. Rudd, N. A. & Lennon, S. J. (1994). Aesthetics of the body and social identity In Delong, M. R. & A. M. fiore (Eds), Aesthetic of textiles and clothing: advancing multi – disciplinary Monument, co: International Textiles and Apparel Association.
 106. Sanderson, C. A. & Evans, S. M. (2001) seeing one`s partner through intimacy –Colored glasses: An
 107. Sands R. (2001). Re conceptualization of body image and drive for thinness. International Journal of Eating Disorder, 28, 397-407.
 108. Santrock, j. w. (2007). A topical approach to life- span development, Third Ed. New york: Mc Graw- Hill.
 109. Scheier, M. F., carver,. c. s., & bridges, M. W. (1994). Distinguis hing optimism from Neuroticism (and trait anxiety, self mastery and self esteem): A reevaluation of the life orientation test.. journal of personality and social psychology, 67 (6): 1063- 1078.
 110. Schumacher ,J. A. leonard. K. E. (2005) Ha sabands and wives marital adjustment verbal aggression and physical aggression as longitudinal predictor of physical aggression in early marriage. Journal of counseling and clinical psychology, 73(1), 28.
 111. Sclafani, A. P. (2003). Psychological aspects of platic surgery. Medicine. 2003.
 112. Shoari nejad A. principles of Educational psychology. 8 ed. Tehran: Ins titution for cultural studies. (Persian)
 113. Sinha, P., & mukerjec, N. (1990). Marital adjustment and space orientation. Journal of social psychology, 130(5), 633-639.
 114. Smith EE, Atkinson RL. Hoeksema SN, Hilgard ER. fredrickson B, loftus G Atkinson & hilgards introduction to psychology. 14 th ed. new York: wadsworth; 2002.
 115. Snyder C. R & lopez, j (2002) Hand book of positive psychology New York: Oxford university press.
 116. Snyder, D. K. (1979). Multidimensional assessment of marital satisfaction journal of marriage and the family, 41, 813-823.
 117. Solomon, 20, Delel, R. & zearch, G(2009) posttraumatic stress disorder and marital Adjustment: the mediating Role off orgiveness, journal of family process, 48-546. 558.
 118. Song, j (1995). Sexual satisfaction among Korean American couple. journal of sex and marital Therapy,21. 147-158.
 119. Spanier ,G. B. (1976) measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of marriage and the family 38, 15-28.
 120. Stak J &. trait self esteem, dositive and negative events and event – specific shipts in self evaluation and affect. Research in personity 1995.
 121. Steinberg, L. (2001). We Know some Things: parent- adolescent relationships in (20) Retrospect and prospect. journal of research on adolescence, 11: 1-19.
 122. Stevenson ,B. wolfers, J. (2009) The paradox Of Declining female Happiness. American Economic. Journal (1, 190-225).
 123. Stice, E. (2002) Risk and maintenance factors for eating pathology: A meta- analytic review. Psycho logical Bulletin.
 124. Sturt G, sunden B. priniciple and practice of psychiatric Nursing, pheladekphia: C. V Mosby ;1995.
 125. Syeda, S. B. & Runi,k. (2002). Role of emotional intelligence in ,marital relationship. Pakistan. journal of psychological Research, 14(1-2), 43-62.
 126. Thompson, j. k. (1990) body image disturbance, assessment and treatment. University of south florida- pergamon press.
 127. Treboux, D, Crowell. J. A. & waters, E, (2004) when new meets configurations of adult attachment representions and their implica for marital functioning developmental psychology .
 128. Usmiani,s. &Daniluk,j. (1997). mother­and adolescent daughters: elationship between self esteem, gender role identity and body image. journal of youth and Adolescence. 26(1) 15.
 129. Vaijayanthimala, K., Kumari, K. & panda, P (2004). Socio- economic heteronomy and marital satisfaction. journal of Human Ecology, 15 (1), 9-11.
 130. Vijaya lakshmi, O. P. (1997) Enriching marital communication and marital adjustment of couples from India living in The united states (Doctoral) dissertation, Oregon state university, (1997) dissertation Adstracts International.
 131. Voydanoff, P. (1990). Economic distress and family relation: A review of the eighties. journal of marriage and the family, 52, 1099-1115
 132. Wabitsch M. Over weight and obesity in European children definition and diagnostic procedures, risk factors and consequences for later health outcome. Eur j pediatr 2000.
 133. Wadsby, M. (1998). Evaluation of the Swedish version of the enrich marital Inventory. Nordic journal of psychiatry, 52, 379-388.
 134. Waldinger, R. J., schulz, M. S., Hauer, S. T. & Allen, J. P. (2004). Reading others emotions: The role of intuitive, Judgments in predicting marital satisfaction quality,and stability. Journal of family psychology, 18,58-71.
 135. Wardle j, Beales S. Restraint, body image and food attitudes in children from 12 to 18 years. Appetite, 1988.
 136. Weber, c; Brouner. E; their, P. & schoenich, F (2001). Baly expreience and mental representation of body image in patients with hematological malignancies and concer as assessed with the body grid. Brithish. journal of medical psychology. 24. 507.
 137. Webster, J and tiygeman, M (2003). The Relationship Between women`s Body satisfaction and self – image Across The life: the role of Cognitive. Journal of Genetic Psychlogy. 164(2). 241-253.
 138. Webster–stratton, c. & Herman, K. C. (2008). The impact of parent behavior- management training on child depressive symptoms. journal of counseling psychology. 55(4):473-84
 139. Wede, t. j & abetz, H, (1997). "social cognition and Evolutionary psycho logy. Psychology. physical Attractiveness and contrast Affects on womens. self –perceived Body Image International journal of psychology, 32 (1). Pp:35-42.
 140. Wede, T. J & cooper, M, (1999). "sex differences in the links between attractiveness, self – esteem and the Body". Personality and Individual differences.
 141. Well s D, miller M, Tobacyk J, clantion, using a psychoeduca tional approach to increase the self – seteem of adolescents at high risk for dropping out. Adolescence, 2002.
 142. Wiegel, D. J. ,Ballard, R. ,& Doberah, s. (1999). How couples marriages. journal of fmily Relution, 48(3), 263-270.
 143. Wiegel, D.J., Ballard, R., & Doberah, s. (1999). How couples marriages. journal of family relution, 48(3)
 144. Wilcox, W. B, & Nock, S. L. (2006) commitment to marriage, Emotional Engagement key to wires Happiness. physory. com.
 145. Wolman C. factors influencing self esteem and self consicusn. Ess in adlescents. Adolescence Health 1998.
 146. Zanjani, Z., & Godarzi, M. (2008). The study of reliability and ralidity of standard pictorial stimuli among university students in shiraz. principles of mental health. (persin).
 147. Zeanah, p. D., & Schwarz, J. C. (1996) Reliability and validity of the sexual self –esteem inventory women.
 148. Zulling, k. j. ward R. M. & Horn. T (2006) The association between perceived spirituality, religiosity and life satisfaction the mediating role of self – rated health, social Indicators Research.

 

Abstract

This study aimed at determining the relationship of marital adjustment with body image and self-esteem among female married employees of University of medical sciences. In this descriptive correlation study, a total of 380 employees were selected randomly and studied by Littleton body image, Cooper Smith self-esteem and Enrich marital adjustment tests. Data analysis was performed using descriptive statistics, regression analysis and Pearson coefficient of correlation. Marital adjustment showed a significant reverse relationship with body image and self-esteem. Self esteem has more explanatory power than body image in interpreting marital adjustment. Among thesub-scales of adjustment, body image and self esteem had the higher reverse relationship with marital adjustment.

            Marital adjustment can be predicted by variables such as conflict, financial issues, sexual relations, free times, relation with family and friends. These subscales can respectively predict marital adjustment.

Keywords:  Body image, Self –esteem, Marital adjustment

 

 

 

 

 

ضمائم

 

 

 

خانم محترم

با سلام و احترام

خواهشمند است سوالات پرسشنامه را با دقت خوانده و از بين گزينه­هاي پيش رو آنچه را كه با احساس شما همخواني بيشتري دارد انتخاب كنيد.

سن:                           تحصيلات:                          

جملات

هرگز

به­ندرت

گاهي­اوقات

غالباً

هميشه

1.       من از برخي از ويژگي هاي ظاهري خودم ناراضي هستم.

         

2.   من زمان زيادي را صرف بررسي خودم در آينه مي كنم.

         

3.احساس مي كنم اطرافيان صحبت­هاي منفي درباره  ظاهرمن مي­كنند.

         

4.زماني كه ظاهرم رضايت من را برآورده نمي­كند تمايلي به شركت در فعاليتهاي گروهي و اجتماعي ندارم.

         

5.احساس مي­كنم برخي از ويژگي­هاي ظاهري من بسيار غير­جذاب هستند.

         

6.من محصولات آرايشي را براي بهبود ظاهرم خريداري مي­كنم.

         

7.همواره به دنبال كسب اطمينان و جلب نظر ديگران درباره ظاهرم هستم.

         

8.تمايلي دارم تا بعضي ويژگي­هاي ظاهري خودم را تغيير دهم.

         

9. از بعضي از قسمتهاي بدنم خجالت مي­كشم.

         

10.ظاهرم را با مدل­هاي مد يا ديگران مقايسه مي­كنم.

         

11.سعي مي­كنم بعضي معايب ظاهرم را بپوشانم.

         

12.نقص­هاي ظاهري خودم را مورد وارسي قرار مي­دهم.

         

13.لباس­هاي خريداري مي­كنم تا بخش­هاي خاصي از ظاهرم را بپوشانم.

         

14.احساس مي­كنم ديگران از نظر فيزيكي خيلي جذاب­تر از من هستم.

         

15.تمايل دارم پيرامون اشكالات ظاهري خودم با يك متخصص مشورت كنم.(درگذشته مشورت كرده­ام)

         

16.به خاطر ظاهرم خجالت مي­كشم از خانه خارج شوم.

         

17. از اينكه ديگران نقايص ظاهريم را كشف كنند مي­ترسم.

         

18.بعضي از فعاليتها و موقعيتهاي شغلي و اجتماعي را به خاطر ظاهرم از دست داده­ام.

         

19. از ديدن ظاهر خودم در آينه اجتناب مي كنم.

         

 

 

 خواهشمند است هر يك از جملات زير با دقت بخوانيد. به جمله­اي كه شما را به همان صورتي كه خودتان احساس مي­كنيد، تبيين مي­كند، پاسخ «بلي» و در غير اينصورت پاسخ «خير» بدهيد.

1.       بيشترين وقت خود را به خيالبافي مي­گذرانم.                       

بلي£         خير£

2.       خيلي به خودم اطمينان دارم.                                               

بلي£         خير£

3.       دوست داشتم فرد ديگري بودم.               

بلي£         خير£

4.       مردم مرا خيلي دوست دارند.

بلي£         خير£

5.       من و خانواده­ام، وقتي با هم هستيم، خيلي از زندگي لذت مي بريم.

بلي£         خير£

6.       هرگز بدون علت نگران نمي­شوم.

بلي£         خير£

7.       صحبت كردن در مقابل گروه برايم خيلي دشوار است.

بلي£         خير£

8.       دلم مي خواست جوان­تر بودم.

بلي£         خير£

9.       اگر مي­توانستم خيلي از ويژگي­هايم را عوض مي­كردم.

بلي£         خير£

10.     بدون دشواري مي­توانم تصميم بگيرم.

بلي£         خير£

11.    مردم، زندگي با من را خوشايند مي­دانند. 

بلي£         خير£

12.    در خانه خيلي زود عصباني مي­شوم.

بلي£         خير£

13.    هميشه آن چه را كه لازم است انجام مي دهم.

بلي£         خير£

14.    به كاري كه دارم افتخار مي­كنم.

بلي£         خير£

15.    لازم است هميشه يكي به من بگويد كه چكار كنم.

بلي£         خير£

16.    مدت­ها وقت لازم دارم كه با شرايط جديد سازگار شوم.

بلي£         خير£

17.    اغلب به كارهايي كه انجام مي دهم تأسف مي­خورم.

بلي£         خير£

18.    در ميان همسالان خود از همه محبوب ترم.

بلي£         خير£

19.    خانواده­ام اغلب به احساسات من توجه مي­كنند.

بلي£         خير£

20.    هرگز غمگين نمي شوم.

بلي£         خير£

21.    كارم را به بهترين وجه انجام مي دهم.

بلي£         خير£

22.    به آساني كارم را ول مي­كنم.

بلي£         خير£

23.    معمولاً مواظب خودم هستم.

بلي£         خير£

24.    تا اندازه­اي شاد هستم.

بلي£         خير£

25.    دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت كنم.

بلي£         خير£

26.    خانواده­ام خيلي به من اميد بسته­اند.

بلي£         خير£

27.    همه كساني را كه مي­شناسم، دوست دارم.

بلي£         خير£

28.    وقتي در جمع هستم، دوست دارم صدايم كنند.

بلي£         خير£

29.    خودم را درك مي­كنم.

بلي£         خير£

30.    برايم خيلي دشوار است كه خودم باشم

بلي£         خير£

31.    زندگي من كاملاً نا منظم است.

بلي£         خير£

32.    معمولاً مردم توصيه­هاي مرا به كار مي برند.

بلي£         خير£

33.    در خانه، كسي عملاً به فكر من نيست.

بلي£         خير£

34.    هرگز خودم را سرزنش نمي­كنم.

بلي£         خير£

35.    آن طور كه لازم است كار نمي­كنم.

بلي£         خير£

36.    مي توانم نظر بدهم و خودم نيز به آن عمل كنم.

بلي£         خير£

37.    واقعاً دوست ندارم يك زن (مرد) شوم.

بلي£         خير£

38.    در مورد خودم يك عقيده كمي فريبنده دارم.

بلي£         خير£

39.    دوست ندارم همراه ديگران باشم.

بلي£         خير£

40.    اغلب به ترك كردن خانه فكر مي­كنم.

بلي£         خير£

41.    هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته­ام.

بلي£         خير£

42.    اغلب احساس مي كنم كه عصباني هستم.

بلي£         خير£

43.    اغلب از خودم خجالت مي­کشم.

بلي£         خير£

44.    برخلاف اكثر مردم، ظاهر خوبي ندارم.

بلي£         خير£

45.    وقتي چيزي براي گفتن دارم، معمولاً مي­گويم.

بلي£         خير£

46.    مردم، اغلب مرا آدمي مهمي مي­دانند.

بلي£         خير£

47.    خانواده­ام ما درك مي­كنند.

بلي£         خير£

48.    هميشه حقيقت را مي­گويم.

بلي£         خير£

49.    كارفرما يا رئيس به من مي فهماند كه لياقت ارتقا را نداشتم.

بلي£         خير£

50.    آن چه برايم اتفاق مي­افتد، بي تفاوتم مي­كند.

بلي£         خير£

51.    آدم كم استعدادي هستم.

بلي£         خير£

52.    وقتي ديگران چاپلوسي مي كنند به شدت عصباني مي­شوم.

بلي£         خير£

53.    اكثر مردم بيشتر از من محبوب هستند.

بلي£         خير£

54.    اغلب احساس مي كنم كه خانوده­ام پشت سرم حرف مي­زنند.

بلي£         خير£

55.    هميشه مي دانم كه به مردم چه بگويم.

بلي£         خير£

56.    اغلب دلسرد مي­شوم.

بلي£         خير£

57.    مردم نمي­توانند به من اعتماد كنند.

بلي£         خير£

58.    هرگز پشت سر ديگران حرف نمي­زنم.

بلي£         خير£

     

 

 

اين پرسشنامه شامل جملاتي درباره جنبه­هاي مختلف زندگي شماست كه ممكن است با آن موافق يا مخالف باشيد. هر جمله را به دقت بخوانيد و سپس ميزان موافقت يا مخالفت خود را با علامت (×) مشخص كنيد. توجه داشته باشيد جواب صحيح يا غلط وجود ندارد. سعي كنيد حتي الامكان از پاسخ به مورد «نه موافق و نه مخالف» خودداري كنيد و فقط وقتي اين مورد را علامت بزنيد كه در موافق يا مخالف بودن خود نسبت به يك جمله كاملاً شك و ترديد داشته باشيد.

جملات

كاملاً موافقم

موافقم

نه موافق نه مخالف

مخالفم

كاملاً مخالفم

1.   من و همسرم يكديگر را كاملاً درك مي كنيم.

         

2.   همسرم خلق و خوي مرا كاملا درك مي كند و با آن سازگاري دارد.

         

3.   هرگز حتي براي يك لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده­ام.

         

4.       از ويژگي­هاي شخصيتي و عادات همسرم راضي نيستم.

         

5.    از اين كه در زندگي مشتركمان مسئوليتهاي خود را خوب ايفا مي­كنيم، خوشحالیم.

         

6.   روابطم با همسرم رضايت بخش نيست و احساس مي­كنم او مرا درك نمي­كند.

         

7.   از نحوه تصميم­گيريها در مورد چگونگي حل و فصل اختلافات بسيار خشنود هستم.

         

8.       از­ وضعيت اقتصادي خانواده و نيز شيوه تصميم­گيريهاي مربوط به آن راضي نيستم.

         

9.       از نحوه برنامه­ريزي اوقات فراغت و نيز صرف اوقات در كنار همسرم بسيار خشنود هستم.

         

10.    از نحوه ابراز  عشق  و احساسات و نيز رابطه جنسي با همسرم بسيار خشنود هستم.

         

11.    از نحوه ايفاي نقش و مسووليت خود و همسرم به عنوان«والدين» راضي نيستم.

         

12.    گاهي اوقات همسرم قابل اطمينان نيست و هميشه خط مشي خود را دنبال مي كند.

         

13.    همسرم گاهي اوقات حرفهايي مي­زند كه باعث تحقير مي شود.

         

14.    هنگام در ميان گذاشتن مشكلات با همسرم معمولاً فكر مي كنم كه او مرا درك نمي­كند.

         

15.    در تصميم­گيري­هاي مالي مشكل داريم.

 

         

جملات

كاملاً موافقم

موافقم

نه موافق نه مخالف

مخالفم

كاملاً مخالفم

16.     از اين كه نمي­توانم بدون اجازه همسرم پول خرج كنم باعث آزارم است.

         

17.    تا زماني كه همسرم در كنارم نباشد به من خوش نمي گذرد.

         

18.    از اين كه همسرم نزديكي را به صورت غير­ منصفانه قبول يا رد كند ناراحت مي شوم.

         

19.    اختلاف نظر راجع به اين كه تا چه اندازه بايد به فرزندانمان برسيم براي ما به صورت مشكلي در آمده است.

         

20.    من احساس مي­كنم والدينمان مشكلاتي را در زندگي زناشويي ما به وجود مي­آورند.

         

21.     من و همسرم در اين كه چگونه به اعتقادات مذهبي­مان عمل كنيم، اختلاف نظر داريم.

         

22.    گاهي اوقات همسرم خيلي كله شق است.

         

23.    گاهي اوقات مي­ترسم نياز خود خود را از همسرم در خواست كنم.

         

24.    گاهی اوقات درباره مسائل جزئی، جر و بحث های زیادی داریم.

         

25.    از نحوه تصميم­گيري راجع به ميزان پس­اندازمان بسيار راضي هستم.

         

26.    به نظر مي­رسد من و همسرم به مهماني‌ها و فعاليتهاي اجتماعي يكساني علاقمند باشيم.

         

27.    از ميران ابراز عشق و محبت (پيش از نزديكي) از سوي همسرم راضي هستم.

         

28.     من و همسرم در چگونگي­كنترل رفتار فرزندانمان توافق داريم.

         

29.    ما به قدر­كافي با اقوام و دوستانمان وقت صرف مي­كنيم.

         

30.    من معتقدم كه در زندگي زناشوييمان دچار اختلاف عقيدتي هستم.

         

31.    دير امدن همسرم به منزل مرا آزار مي­دهد.

         

32.    اي كاش همسرم بيشتر مايل بود مرا شريك احساستش كند.

         

33.    براي اجتناب از درگيري با همسرم دست به هركاري مي­زنم.

         

34.    من و همسرم هر دو از بدي­هاي اصلي مطلعيم و در نتيجه آنها براي ما مشكل جدي بشمار نمي­آيند.

         

35.     تصور نمي­كنم همسرم براي تفريح و گذراندن اوقات بيكاريش همراه من فرصت يا توان كافي داشته باشد.

         

36.    ما به دنبال يافتن راه­هايي هستيم تا از آن طريق بتوانيم روابط جنسيمان را جالبتر و لذت بخش تر سازيم.

         

جملات

كاملاً موافقم

موافقم

نه موافق نه مخالف

مخالفم

كاملاً مخالفم

37.    به نظر مي­رسد كه بچه­ها علت اصلي مشكلات در روابط ما هستند.

         

38.     از اين كه وقتم را با بعضي از بستگان همسرم صرف كنيم، لذت نمي­برم.

         

39.     من و همسرم درباره بعضي از آموخته هاي مذهبي من توافق نداريم.

         

40.    گاهي اوقات همسرم خيلي مستبد است.

         

41.    گاهي اوقات باور كردن تمام حرف­هاي همسرم برايم مشكل است.

         

42.     گاهي اوقات فكر مي­كنم كشمكش­هاي بين من و همسرم همچنان ادامه دارد و پايان نخواهد يافت.

         

43.     از اين كه همسرم علائق  و سرگرمي­­هاي شخصي كافي ندارد، نگران هستم.

         

44.    هنگام صحبت راجع به مسائل جنسي با همسرم كاملاً احساس راحتي مي كنم.

         

45.    از زماني كه صاحب فرزند شده­ايم به عنوان يك زوج براي با هم بودن به ندرت وقت كافي داريم.

         

46.     همسرم زيادي وقتش را با دوستان و اقوامش مي گذراند.

         

47.     من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبي مان احساس محدوديت مي‌كنيم.

         

 

 

Islamic Azad University

Science and Research Branch

Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Counseling

 

Thesis for receiving M.A. degree in Guidance and Counseling

 

Subject:

The Relationship of Body Image and Self-esteem with Marital Adjustment: a study on female married employees of Kerman University of Medical Sciences in 2012-2013

 

Thesis Advisor:

Gh.R. Ebrahiminejad, Ph.D.

 

Consulting Advisor:

 1. Razavi Nematollahi, Ph.D.

 

By:

 1. Fekrat

 

Summer 2013

 

 

 

[1]. Sclafane

[2]. Bronell

[3]. Sands

[4]. Mccabe & Ricciardelli

[5]. Miller & Rothblum &Brand felicio

[6]. Leary & Downs

[7]. Usimian & Daniluky

[8]. Newel

[9]. Weber

[10]. Kazdin

[11]. Gleeson

[12]. Bellino

[13]. Kaiser

[14]. Rudl & Lennon

[15]. Sinha & Mukerjec

[16]. Scheier

[17]. Kazdin

[18]. Amato & Fowler

[19]. Santrock

[20]. Hoban

[21]. Beth, Julieh. Anthony & Michael

[22]. Baccem

[23]. Feeny

[24]. Spanier

[25]. Blum and Mehrabian

[26]. Roizblatt

[27]. VijayanThimala & Kumari & Panda

[28]. Vigel & Ballard & Doberah

[29]. Sinha & Mukerjec

[30]. Shnyder & Voydanoft & Gottman

[31]. Gottman & Coan & Carreve & Swanson

[32]. Wede Betz

[33]. Gattis Bernz L.E

[34]. Feeny

[35]. Phares

[36]. Webster & Stratton & Herman

[37]. Mandara & murrey

[38]. Steinberg

[39]. Kathleen

[40]. Thompson

[41]. My tarinh Ha

[42]. Esrakilic

[43]. Pruzinsky & Cash

[44]. Blascovich & Tomaka & Cason

[45]. Cash

[46]. Pasha

[47]. Garner

[48]. Wardle J & George

[49]. Pesaja

[50]. Nasser CM

[51]. Thomson , J.K

[52]. Lacy. J.H

[53]. Cash, T.F

[54]. Lovine, M.P

[55]. Stice, E

[56]. Golparvar M, Kamkar, M

[57]. Borzekooski DL, Bayer AM

[58]. Wabistsch

[59]. Mosberg Ho

[60]. Pesaja & French

[61]. Ross

[62]. Newel

[63]. Burns

[64]. Wells

[65]. Sturt

[66]. Giblin

[67]. Wolman

[68]. Stak J

[69]. Buri

[70]. Kernis

[71]. Oureson & jost

[72]. Harter

[73]. Orth & Robins & Roberts   

[74]. Bhar &ghahramanlou &Brown&beck

[75]. Rafati

[76]. Argyle

[77]. Kernis

[78]. Chaudhari & Patel

[79]. Gottman & What

[80]. Mackey & Obrien

[81]. Treboux

[82]. Schumacher

[83]. Snyder & Lopez

[84]. Fredrickson

[85]. Spiner

[86]. Primomo

[87]. Halvosen & Metz

[88]. Kerig

[89]. Kieclot Glaser & Newton

[90]. Hunler

[91]. Emmons

[92]. Zulling

[93]. Lewis & Spanier

[94]. Colins & Read

[95]. Noller & Feeney

[96]. Greff

[97]. Brad Bury & Fincham

[98]. Gelles

[99].Vijayalak & Kshmi

[100]. Capenter

[101]. Wilcox & Nock

[102]. Stevenson & Wolfers

[103]. Ellis

[104]. Oleary

[105]. Kornblith

[106]. Solomon

[107]. Makwaiming

[108]. Halford

[109]. Demaria

[110]. Sanderson &C.A

[111]. Dixon

[112]. Song

[113]. Greef

[114]. Webster & Mirza & Markham

[115]. Gilbert & Meyer

[116]. Luo

[117]. Abraham & Bruyne

[118]. Feeny

[119]. Nakonezny & Rodgers

[120]. Greef & Malherbe

[121]. Waldinger

[122]. Sanderson

[123]. Litiuon

[124]. Fowers Olson

[125]. Wadsby

16 Sep 2018