طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن چند پایه ابتدایی

طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی

طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن چند پایه ابتدایی به صورت کامل و دقیق و در قالب ورد و قابل ویراش در ۲۸ صفحه عنوان طرح درسی است که توسط تیم تخصصی فرهنگیان  برای شما عزیزان طراحی و گردآوری شده است. در رابطه با طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن چند پایه ابتدایی باید گفت که این طرح درس شامل کاملترین و قوی ترین طراحی آموزشی و الگوی تدریس بر اساس برنامه درس ملی می باشد و کلیه مراحل مورد نیاز در برنامه درسی ملی در آن رعایت گردیده و کلیه نیاز های شما عزیزان را در تهیه و تنظیم و تدوین طرح درس برطرف می سازد.

آنچه در طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب  قرآن چند پایه ابتدایی وجود دارد عبارت است از :

مقدمه در رابطه با درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

تعریف تدریس در رابطه با درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

زمان بندی درس در رابطه با درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

برنامه ریزی برای تدریس در رابطه با درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

•       ویِِژگی های فراگیران پیرامون تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان پیرامون تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

روش های ارزشیابی در قضیه تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

 هدف تدریس و چک لیست پیرامون تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

مشاهده  عملکردی شفاهی کتبی در قضیه تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

اهداف شناختی و اهداف نگرشی و همچنین اهداف مهارتی در قضیه تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

رسانه ها وزمان بندی درس به همراه  برنامه ریزی برای تدریس پیرامون تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

روش های تدریس: پرسش و پاسخ، گروهی و هدف کلی پیرامون تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

وسایل کمک  آموزشی و جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی پیرامون تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

خود-خلق- خلقت – خدا- تفکر – ایمان- علم- عمل بر اساس سند ملی پیرامون تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

اخلاق و مراحل ارائه در قضیه تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

فعالیت های آغازین و ایجاد انگیزه به همراه ارزشیابی آغازین تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

نظام یاددهی و یادگیری و جمع بندی و نتیجه گیری تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

ارزشیابی پایانی و نظام تکلیف دهی تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

یک دوره طرح درس تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ  بر اساس برنامه درسی ملی

۱-  انتخاب یک موضوع تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

۲-  برنامه ریزی برای تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

۳-  تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ  در جمع عمومی فراگیران

۴-  گزارش دهی مستند تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

۵-  بازاندیشی و تجدید نظر تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ  براساس تفکر گروه

۶-  تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ  درس تجدید نظر شده

برنامه ریزی تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ  و اهداف کلی

هدف و حیطه عاطفی و  ویژگی های تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

زمان بندي نحوه اجرا  روش تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

اهداف کلی و اهداف جزئی تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

اهداف رفتاری و ارائه تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ

نتیجه گیری و ارزشیابی و تکلیف خانه و نمونه ای از چک لیست رفتاری تدریس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ  برای هر دانش آموز

شما عزیزان فرهنگی می توانید طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب  قرآن چند پایه ابتدایی را از این سایت دانلود نمایید.

طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن

11 Jun 2018